ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε.

Οι όροι χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο που προσπελαύνει οποιαδήποτε σελίδα του δικτυακού τόπου. Η χρήση του δικτυακού τόπου υποδηλώνει ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης του.

Περιορισμός Χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος ανήκει στην μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΞΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο  «ΙΞΙΩΝ  Μ.Α.Ε.». Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να αντιγράψουν (download), αναπαράγουν, διανείμουν, διασπείρουν, διαμοιράσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από τον παρόντα δικτυακό τόπο, παρά μόνο για προσωπική, μη κερδοσκοπική χρήση, δεδομένου ότι δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το προστατεύουν. Τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (@cοpyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντίστοιχου υπευθύνου. Τροποποίηση του υλικού ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

Παραπομπές

Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η σελίδα μας δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία ή παράλειψη εμπεριέχεται στις σελίδες αυτές καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Απεκδύουμε κάθε ευθύνης για το περιεχόμενο των παραπομπών αυτών, στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση με δική του ευθύνη.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Βασικοί Ορισμοί Προσωπικών Δεδομένων

 • Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • Υποκείμενο: υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται δυνάμει μίας ή περισσότερων ιδιοτήτων με την ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. (π.χ. ενεργός πελάτης, ανενεργός πελάτης, δυνητικός πελάτης, χρήστης, συνεργάτης, προμηθευτής, ή και κάποιος συνδυασμός των προηγούμενων ιδιοτήτων) και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του οποίου τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της εν λόγω συναλλακτικής σχέσης ή/και ιδιότητας.
 • Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

  ΙΞΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, Μαρούσι, 151 25, Τ.: 2160043700,  E.: info@ixion.gr, W.: www.ixion.gr.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Τα βασικά προσωπικά δεδομένα τα οποία δύναται να συλλέγει ή/και να επεξεργάζεται η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. είναι τα εξής:

 • Ονοματεπώνυμο.
 • ΑΦΜ και ΔΟΥ.
 • Σταθερό και Κινητό τηλέφωνο.
 • E-mail
 • Διεύθυνση κατοικίας.
 • Δεδομένα καταγραφής συνομιλιών και επικοινωνιών (π.χ. τηλεφωνικών, δια ζώσης, ηλεκτρονικών) κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις.
 • Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας (κυρίως, σταθερό και κινητό τηλέφωνο και email για εταιρική χρήση).

Σε μερικές από τις ακόλουθες περιπτώσεις η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε., δύναται να συλλέγει ή/και να επεξεργάζεται και μερικά δευτερεύοντα προσωπικά δεδομένα:

 • Για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στην Εφαρμογή PlugQ.
 • Για την εγγραφή του υποκειμένου στους διάφορους μηχανισμούς πληροφόρησης, σχετικά με προσφορές, εκπτώσεις, νέα προγράμματα, εταιρικά νέα της ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε.. Οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί δύναται να είναι είτε ηλεκτρονικά μηνύματα (E-Newsletter), είτε μηνύματα κειμένου (SMS), είτε Instant messaging μέσω σχετικών υπηρεσιών (π.χ. Viber, Push Up Notifications από Εφαρμογή PlugQ.).
 • Για τη διαφύλαξη λοιπών εννόμων συμφερόντων μας και την εν γένει προστασία των φυσικών και νομικών προσώπων και αγαθών.

Τα εν λόγω δευτερεύοντα προσωπικά δεδομένα είναι τα εξής:

 • E-Mail.
 • Username.
 • Password.
 • Επάγγελμα.
 • Website Cookies.
 • Σταθερό και Κινητό τηλέφωνο.
 • Γεωτοποθεσία.
 • Δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας (π.χ. αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP Addresses), δεδομένα τοποθεσίας (Geolocation) ή/και άλλα επιγραμμικά (online) αναγνωριστικά στοιχεία.
 • Δεδομένα εικόνας από τα συστήματα βιντεοσκόπησης στους φυσικούς χώρους της ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε., στους οποίους υπάρχουν οι σχετικές κατά το νόμο σημάνσεις.

Σκοπός επεξεργασίας και νόμιμη βάση

Η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε.   δύναται να επεξεργάζεται μέρος ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για έννομους λόγους (που αναλύονται παρακάτω αναλυτικότερα), στατιστικούς λόγους αλλά και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της.

Έννομα συμφέροντα υπευθύνου επεξεργασίας ή τρίτων, κατά περίπτωση και όταν η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον.

H επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των παρακάτω σκοπών. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατά τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η νομική βάση για την επεξεργασία τους είναι μία από τις ακόλουθες. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με εσάς (Άρθρο 6 (1) (β) του Γενικού Κανονισμού) και πιο συγκεκριμένα η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. AE διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα κυρίως για τους κάτωθι λόγους:

 • Για τη ταυτοποίηση του υποκειμένου, τόσο στο στάδιο της προσυμβατικής όσο και στο στάδιο της συμβατικής σχέσης και συμφωνίας.
 • Για τη τήρηση των αμοιβαίων υποχρεώσεων που απορρέουν σύννομα από τη συμβατική σχέση με το υποκείμενο.
 • Για τις διαδικασίες ορθής τήρησης των συμβατικών δεσμεύσεων και την διατήρηση της επικοινωνίας με το υποκείμενο.
 • Για τη συμμόρφωση κάλυψης των νομικών υποχρεώσεων και των δύο συμβεβλημένων μερών.
 • Για τη διαφύλαξη των βασικών εννόμων συμφερόντων και την εν γένει προστασία των φυσικών και νομικών προσώπων και αγαθών.
 • Για τη καταμέτρηση της καταναλωθείσας ενέργειας των πελατών.
 • Για την ορθή τιμολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες.
 • Για την τήρηση των υποχρεώσεων προς τον μεταφορέα και το διανομέα ενέργειας όπως αυτές ορίζονται στο οικείο νομικό πλαίσιο.
 • Για την αξιολόγηση του τυχόν πιστωτικού κινδύνου που καλείται να αναλάβει η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. μέσα από τη συμβατική σχέση με το υποκείμενο.
 • Για την παρακολούθηση της εξέλιξης των τυπικών υποχρεώσεων, είτε οικονομικής φύσεως (οφειλές), είτε άλλης υποκειμενικής -ποιοτικής φύσεως και κατ’ επέκταση τον περιορισμό της πιθανότητας αθέτησης αυτών των υποχρεώσεων από το πελάτη.
 • Για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω των ερευνών ικανοποίησης των πελατών.

Πέραν των ανωτέρω σκοπών, η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. δύναται να προβεί σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για τη παροχή μεταπωλητικών υπηρεσιών.
 • Για την εύρεση και εξυπηρέτηση δυνητικών πελατών.
 • Για την προώθηση υπηρεσιών με σκοπό την προσέλκυση νέων πελατών.

Για τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον νόμο, όπως για παράδειγμα η δημοσίευση πράξεων και στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων φυσικών προσώπων, όπως μετόχων, μελών Δ.Σ. ή στελεχών της ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε.).

Συμπληρωματικές Νομικές βάσεις επεξεργασίας

Η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε., πέραν των ανωτέρω, μπορεί να προβαίνει και σε συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, εφόσον πληρούται κάποια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. (Άρθρο 6 (1) (στ) του Γενικού Κανονισμού). Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. περιορίζει τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου μόνο σε ενήλικα άτομα άνω των 18 ετών. Περαιτέρω, πρόθεση της ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. είναι να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων και ανίκανων δικαιοπρακτικά ενηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στο δικτυακό της τόπο, κατά παράβαση των ανωτέρω οριζόμενων. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί από την ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε., τυχόν ανήλικοι χρήστες ή δικαιοπρακτικά ανίκανοι ενήλικοι του δικτυακού τόπου που διαβιβάζουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα στην ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. , υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους.

Έχει δοθεί η ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 6 (1) (α) του Γενικού Κανονισμού).

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων

Η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια:

 • Για εκείνο το χρονικό διάστημα για το οποίο η ισχύουσα νομοθεσία μας επιτάσσει ή μας επιτρέπει να διατηρούμε τα δεδομένα σας ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας έναντι των φορολογικών, διοικητικών ή άλλων εποπτικών αρχών.
 • Για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το υποκείμενο παραμένει πελάτης ή διατηρεί κάποια άλλη συναλλακτική ή/και συμβατική σχέση με την ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε..
 • Σε περίπτωση διακοπής της πάσης φύσεως συναλλακτικής σχέσης του υποκειμένου με την ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε., τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται στη βάση της ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. για επιπλέον πέντε (5) έτη από τη λήξη της συμβατικής σχέσης των ανωτέρω μερών. Η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. δύναται να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα υποκειμένων ακόμα και μετά από τα πέντε (5) έτη από τη λήξη της συμβατικής σχέσης μεταξύ τους, σε περίπτωση που υπάρχει έννομο συμφέρον για τη πρώτη. Ενδεικτικά, σε περίπτωση που βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες της ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. ή οποιασδήποτε άλλης εξουσιοδοτημένης και συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, που αφορά άμεσα ή έμμεσα το υποκείμενο. Έτσι, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι και την έκδοση της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών προσωπικών δεδομένων (αν υπάρχουν)

Η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε.  δύναται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα μόνο σε εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη που νομιμοποιούνται να λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα υποκειμένων (πελατών, συνεργατών, μετόχων, κ.α.) για συγκεκριμένες χρήσεις, σε κρατικές Αρχές, φορείς επιβολής του νόμου (σχετικά με τη παροχή απαραίτητων προσωπικών δεδομένων που απορρέουν από τη βασική συμβατική μας σχέση με το υποκείμενο, π.χ. αποστολή μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας κ.α.). Ενδεικτικά οι αρχές αυτές δύναται να είναι οι κάτωθι:

 • ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας).
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠ.ΕΝ.)
 • Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.)
 •  ΔΕΔΔΗΕ.
 •  Συνήγορος του Καταναλωτή.
 •  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Συνεργάτες της ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνεργάτες, υπεργολάβοι, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ελεγκτικές εταιρείες, εισπρακτικές εταιρείες, δικηγορικές εταιρείες και νομικοί σύμβουλοι, κ.ά, με σκοπό τη διενέργεια συμβάσεων υπεργολαβίας, διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών, ελέγχων πράξεων μεταβίβασης μετοχών από ορκωτό ελεγκτή, εταιρείες προώθησης προϊόντων ή ερευνών αγοράς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες όπως η εταιρεία Τειρεσίας, προκειμένου να ελεγχθεί η πιστοληπτική ενός υποκειμένου κ.ά.).

Σε αυτό το σημείο να καταστήσουμε σαφές πως η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε.  για κανένα λόγο χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων (χρηστών, πελατών, συνεργατών, μετόχων, κ.ά.) δεν αποκαλύπτει, δε δημοσιοποιεί, δε διαβιβάζει, δε διαθέτει προς πώληση τα προσωπικά δεδομένα τους, σε άλλα μη εξουσιοδοτημένα ή μη συμμορφωμένα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί της προστασία των προσωπικών δεδομένων φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, πέραν από τους ανωτέρω πιθανούς αποδέκτες.

Τα δικαιώματά σας

Στα πλαίσια της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, έχετε μία σειρά από δικαιώματα βάσει των διατάξεων του νομοθετικού πλαισίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα της ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας μετά από διαβούλευση μαζί μας ώστε να διερευνηθεί εάν πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να ικανοποιήσουμε κάποιο από τα δικαιώματά σας συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη φόρμα που θα βρείτε εδώ, είτε στην Εμπορική Δ/νση της ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε., οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@ixion.gr

Η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή τους. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ικανοποίηση των αιτημάτων σας καθίσταται αδύνατη για την ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε.  , θα σας ενημερώνουμε αιτιολογημένα για τη σχετική αδυναμία μας, καθώς και για την προβλεπόμενη ημερομηνία απάντησης στο αίτημά σας, η οποία δεν θα ξεπερνά συνολικά τις ενενήντα (90) ημέρες από την αρχική υποβολή του αιτήματός σας.

Εάν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματά σας και εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από εμάς, έχετε το δικαίωμα να μας υποβάλετε καταγγελία. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε εν συνεχεία καταγγελία και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα. Στη σχετική ιστοσελίδα της Αρχής θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών (www.dpa.gr).

Διάφορα Σχόλια (GDPR αιτήσεις προσωπικών δεδομένων)

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει τα βασικά δικαιώματά του, όσον αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μέσω της αξιοποίησης των κάτωθι φορμών. Οι σχετικές φόρμες διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων αποστέλλονται μαζί με ένα αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (π.χ. ΑΔΤ) στο support@ixion.gr

Ακολουθεί η σχετική φόρμα αποστολής αιτήματος διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων (GDPR).

Προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας  (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξ/σίας, φορητότητα, εναντίωση, περιορισμός αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων), πατήστε εδώ και κατεβάστε τη σχετική αίτηση.

Χρήση Cookies

Ορισμός των Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή του υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο της ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ιστοτόπου Ixion.gr, τη σωστή περιήγησή σας, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα cookies για να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το Ixion.gr, πώς περιηγούνται ή αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα για να το διορθώσουμε, καθώς και για τη βελτίωση της δομής και περιεχομένου του ιστοτόπου μας.

Αυστηρώς απαραίτητα Cookies

Τα αυστηρώς απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Είναι τεχνικά απαραίτητα για την λειτουργία του ιστότοπου γι’ αυτό και δεν έχετε την δυνατότητα να τα απορρίψετε.

Cookies επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων του ιστοτόπου μας.

Cookies Στόχευσης / Διαφήμισης

Τα cookies στόχευσης και διαφήμισης χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Συνήθως τοποθετούνται για να θυμούνται την επίσκεψή σας σε μια ιστοσελίδα.

Ασφάλεια των Δεδομένων σας

Στην ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και ελέγχουμε και βελτιώνουμε διαρκώς τα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, τυχαία απώλεια, διάδοση ή καταστροφή. Κάθε εργαζόμενος της ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε.  που έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς και δεσμεύεται για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται.
Επίσης, στις περιπτώσεις που ένας οργανισμός, μία εταιρεία ή ένας εξωτερικός συνεργάτης παρέχει σε εμάς ή για λογαριασμό μας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, διασφαλίζουμε ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας (τεχνικά και οργανωτικά μέτρα) και ότι τα δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο. Οι εν λόγω οργανισμοί-επαγγελματίες δεν μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για δικούς τους σκοπούς, δεσμεύονται δε, με σύμβαση να τηρούν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

H ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. συμμερίζεται την ανησυχία σας για τα προσωπικά σας δεδομένα. Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. gdpr-department@avax.gr

Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών και πληρωμών

Η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. δέχεται πιστωτικές κάρτες τύπου Visa και MasterCard για τις συναλλαγές των πελατών της. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε.  χρησιμοποιεί στους δικτυακούς τόπους της το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 256bit, για ασφαλείς on-line εμπορικές συναλλαγές. Με αυτό τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της πιστωτικής κάρτας σας, του ονόματος και της διεύθυνσής σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet.

Τελευταία ενημέρωση όρων χρήσης και πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

15 Μαΐου 2023