Διαχείριση Ενέργειας

O Τομέας Διαχείρισης Ενέργειας περιλαμβάνει υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης (O&M) έργων ΑΠΕ, δραστηριότητες Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (trading), διαχείριση Πράσινων Διμερών Συμβολαίων (PPAs) και Εγγυήσεων Προέλευσης (GOs).

O Τομέας Διαχείρισης Ενέργειας περιλαμβάνει υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης (O&M) ενεργειακών έργων και διαχείριση Πράσινων PPAs και Εγγυήσεων Προέλευσης σε συνεργασία με βιομηχανίες και επιχειρήσεις. Επιπλέον, η iXiοn αναμένεται σύντομα να λάβει από τη ΡΑΕ άδεια εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) και Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης-Ζήτησης (Φο.Σ.Ε. ΑΖ) για εκπροσώπηση σταθμών ΑΠΕ ή καταναλωτών.

Διαχείριση, Λειτουργία
και Συντήρηση Έργων ΑΠΕ (Ο&M)

Η διαδικασία ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης (Ο&Μ) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των έργων ΑΠΕ και επηρεάζει δραστικά τον κύκλο ζωής τους. Η iXiοn διαθέτει προηγούμενη εμπειρία σε Ο&M δικών της έργων και πλέον ανέπτυξε τμήμα που ασχολείται με το αντικείμενο αυτό παρέχοντας αντίστοιχες υπηρεσίες και για έργα τρίτων.

 • Παρακολούθηση των δεδομένων και παραγωγής σε πραγματικό χρόνο
 • Εκτίμηση της απόδοσης ανά τακτικά χρονικά διαστήματα
 • Επιτόπου έλεγχοι
 • Επιθεώρηση των θεμάτων ασφάλειας και περιβάλλοντος
 • Υποβολή εκθέσεων αναφοράς σε χρονικά διαστήματα που καθορίζονται με βάση τις ανάγκες του πελάτη (π.χ. μηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια)
 • Εκπροσώπηση και συνεργασία με σχετικούς φορείς
 • Παρακολούθηση ομαλής λειτουργίας και τυχόν προβλημάτων με σχετικές προτάσεις επίλυσης για ενεργειακά έργα της iXiON και υπέρ τρίτων
 • Διαχείριση συμβάσεων συντήρησης εξοπλισμού
 • Δείκτες απόδοσης και αναφορές έργου
 • Αύξηση της διάρκειας ζωής ασφαλούς λειτουργίας
 • Διασφάλιση των εσόδων της επένδυσης και μείωση επενδυτικού κινδύνου
 • Διασφάλιση της υψηλής εμπορικής αξίας της επένδυσης σε περίπτωση μεταπώλησης

 

 • Προγραμματισμένες επιτόπιες επισκέψεις για επιθεώρηση και έλεγχο
 • Γενικός έλεγχος του ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Συντονισμός προγραμματισμένων συντηρήσεων
 • Επίβλεψη προβλημάτων και συντηρήσεων
 • Διαδικασίες Έκτακτης Ανάγκης Βλαβών και Αποκατάσταση
 • Άμεση επίσκεψη/ επέμβαση τεχνικού
 • Επιλογή και εφαρμογή της βέλτιστης λύσης
 • Επικοινωνία με τους προμηθευτές εξοπλισμού
 • Υπολογισμός απώλειας ενέργειας

Διαχείριση Πράσινων PPAs

Πλέον οι επιχειρήσεις και ενεργοβόρες βιομηχανίες, προσπαθώντας να προστατευθούν από την ενεργειακή κρίση, αναζητούν πρόσβαση σε διμερή συμβόλαια PPAs με παραγωγούς ΑΠΕ, ώστε να διαχειριστούν το ενεργειακό τους κόστος. Τα PPAs θα συνάπτονται ανάμεσα στην iXiοn και τις επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας σε αυτές πρόσβαση σε φθηνό και «πράσινο» ρεύμα αλλά και μακροχρόνια σταθερότητα στο ενεργειακό τους κόστος.

Τα PPAs σχεδιάζονται ανάλογα με το προφίλ ενεργειακής κατανάλωσης και τις ανάγκες του κάθε πελάτη ορίζοντας μια σταθερή τιμή και τη χρονική διάρκεια προμήθειας ενέργειας.

 • Μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. με επιχειρήσεις και βιομηχανίες για κάλυψη ενεργειακών αναγκών τους
 • Τιμές που σε συνδυασμό με κρατικές ενισχύσεις, είναι σε θέση να διασφαλίσουν ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους για τους παραγωγούς
 • Προστασία έναντι κινδύνων αλλαγής τιμών (ο αγοραστής θα κλειδώσει μια εγγυημένη τιμή ενέργειας ελαχιστοποιώντας το οικονομικό ρίσκο του)
 • Θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 • Επέκταση της διάρκειας ζωής του έργου

Πράσινα πιστοποιητικά και Εγγυήσεις Προέλευσης

Εγγυήσεις Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή αλλιώς πράσινα πιστοποιητικά (Green Certificates), μπορεί να παρέχει η iXiοn σε οικιακούς ή εταιρικούς πελάτες κατόπιν αιτήματός τους, βεβαιώνοντας ότι η ενέργεια που καταναλώνουν είναι 100% από ΑΠΕ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η iXion έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει ‘πράσινη ενέργεια’ από ηλεκτροπαραγωγούς ΑΠΕ και στη συνέχεια να τη μεταβιβάσει σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Συνεπώς, οι Εγγυήσεις Προέλευσης αποτελούν απόδειξη ότι ορισμένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται σε μια επιχείρηση ή βιομηχανία, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, αντιστοιχεί σε ισόποση ενέργεια προερχόμενη από ΑΠΕ, ώστε η εκάστοτε εταιρεία να μειώνει το ενεργειακό της αποτύπωμα και να συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη και προώθηση των ΑΠΕ.

Περιεχόμενο Ακορντεόν

Με βάση νέα υπουργική απόφαση αλλάζει η διαδικασία για την έκδοση, τροποποίηση, μεταβίβαση, ή ανάκληση των Εγγυήσεων Προέλευσης, ο τύπος και το περιεχόμενό τους, οι κανόνες διαχείρισης Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης.

 • Διαχείριση Εγγυήσεων Προέλευσης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
 • Συνεργασία με παραγωγούς ή traders για αγοραπωλησίες Εγγυήσεων Προέλευσης
 • Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος επιχειρήσεων, οικιών και βιοµηχανιών, µέσω του προγράµµατος προμήθειας Εγγυήσεων Προέλευσης
 • Συμμετοχή στο νέο σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης του ΔΑΠΕΕΠ και συμμετοχή σε δημοπρασίες εντός του 2023 για εξασφάλιση Εγγυήσεων Προέλευσης

Υπηρεσίες Eμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φο.Σ.Ε.

Η iXiοn βρίσκεται σε διαδικασία χορήγησης από τη ΡΑΕ έκδοσης άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και άδειας Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) και Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης-Ζήτησης (Φο.Σ.Ε. ΑΖ)

Περιεχόμενο Ακορντεόν

H iXiοn δραστηριοποιείται στον τομέα της χονδρικής εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας με διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ του ελληνικού συστήματος και των γειτονικών χωρών. Πραγματοποιώντας εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας προωθεί το τελικό όφελος της ελληνικής οικονομίας.

Η iXiοn θα δημιουργήσει τον δικό της Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης για την εκπροσώπηση των Σταθμών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Εκπροσώπηση σταθμών ΑΠΕ βελτιστοποιώντας την πρόβλεψη παραγωγής των εκπροσωπούμενων μονάδων ΑΠΕ αξιοποιώντας και προσαρμόζοντας διαφορετικές τεχνικές προβλέψεων, ενσωματώνοντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές αλλά και αποτελέσματα πρωτοποριακής έρευνας στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης και της θεωρίας πιθανοτήτων.
 • Συλλογή δεδομένων μέτρησης παραγωγής σταθμού ΑΠΕ του πελάτη από σύστημα SCADA.
 • Περιορισμός απόκλισης μεταξύ πρόβλεψης και πραγματικής παραγωγής.
 • Ελαχιστοποίηση κόστους εξισορρόπησης με την ακριβή πρόβλεψη της παραγωγής του σταθμού ΑΠΕ.
 • Προσφορές υποβολής της παραγόμενης ενέργειας στις αγορές που συμμετέχει ο σταθμός.
 • Διαχείριση όλων των διαδικασιών (μετρήσεις, τιμολόγηση, διακανονισμός ταμειακών ροών κ.λ.π.).

Η iXiοn με τη συμμετοχή της στον τομέα Απόκρισης Ζήτησης στην Αγορά Εξισορρόπησης (γνωστή ως Demand Response), θα προσφέρει μια υπηρεσία που βασίζεται στην αυτοματοποίηση και τη δυναμική προσαρμογή της ζήτησης ηλεκτρισμού με δυνατότητα της άμεσης μετατόπισης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές εξυπηρετώντας ανάγκες τις αγοράς. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να αποφεύγονται οι υψηλές τιμές ηλεκτρισμού στις ώρες αιχμής) και θα διατηρείται η ισορροπία παραγωγής και κατανάλωσης που είναι κρίσιμη για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος. Ως Φο.Σ.Ε. Απόκρισης Ζήτησης (Demand Response aggregators) θα επικεντρώνεται κυρίως στους βιομηχανικούς πελάτες, εκπροσωπώντας τους στο σύστημα και επιτρέποντάς τους πρόσβαση σε έσοδα για την παροχή ευελιξίας. Με την άδεια Φο.Σ.Ε. ΑΖ θα διαχειρίζεται τα παρακάτω:

 • Δυνατότητα της άμεσης μετατόπισης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές.
 • Έναρξη παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης μέσω βιομηχανικών φορτίων ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην Αγορά Εξισορρόπησης. Η ευέλικτη ζήτηση θα συμβάλει  στη συγκράτηση των λογαριασμών προσαυξήσεων.
 • Επιχειρήσεις και νοικοκυριά μέσω ενός φορέα σωρευτικής εκπροσώπησης (Φ.ο.Σ.Ε. ΑΖ) θα μπορούν να συμμετέχουν στην χονδρεμπορική αγορά υποβάλλοντας προσφορές για περικοπές φορτίων έναντι αμοιβής.