Όροι και Προϋποθέσεις παροχής Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit

Έκδοση Μαρτίου 2023

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1.1. Με το παρόν έγγραφο, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που αναφέρεται ρητά στο παρόν, ορίζονται οι Όροι και οι Προϋποθέσεις παροχής της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit (εφεξής οι «Όροι»), συμπεριλαμβανομένων και των όρων πρόσβασης και χρήσης από τον εκάστοτε Τελικό Χρήστη οποιωνδήποτε εφαρμογών, λογισμικού, ιστότοπων, προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit (εφεξής οι «Υπηρεσίες»). Οι παρόντες Όροι διατίθενται στην Εφαρμογή Plugit και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.
1.2. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και όπως κάνετε χρήση της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit μόνο εφόσον συμφωνείτε με το περιεχόμενο των παρόντων Όρων. Ρητά διευκρινίζεται ότι κάνοντας χρήση της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit συμφωνείτε και δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους, δηλώνετε δε ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και ότι έχετε τη δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε συμβάσεις και να αποδέχεστε τους παρόντες Όρους. Οι παρόντες Όροι συνιστούν τη Σύμβαση Χρήσης της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit που συνάπτετε με την ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. με τη χρήση από εσάς της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit και καλύπτουν τόσο τις υφιστάμενες, όσο και τυχόν μελλοντικές συμβατικές σας υποχρεώσεις.
1.3. Η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. δύναται να τροποποιεί τους παρόντες Όρους, με τις σχετικές τροποποιήσεις να ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφαρμογή Plugit ή/και στo Web Site ixion.gr/ilektrokinisi. Για το λόγο αυτό συνιστάται να ελέγχετε τακτικά τους παρόντες Όρους, διότι με τη συνέχιση χρήσης της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit μετά την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε τροποποιήσεων των Όρων αυτών, αποδέχεστε τις εν λόγω αλλαγές και δεσμεύεστε από αυτές.
1.4. Η Υπηρεσία ηλεκτροκίνησης Plugit παρέχεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΞΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16, 15125, με Α.Φ.Μ. 800980128 και αρ. μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 146200601000, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ
2.1. «Σύμβαση Χρήσης Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit» ή «Σύμβαση» ή «Όροι»: οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις παροχής της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit, που αποδέχεστε για να σας παρέχουμε την Υπηρεσία ηλεκτροκίνησης Plugit δια της χρήσεως της Eφαρμογής Plugit, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που αναφέρεται ρητά σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένων και των όρων πρόσβασης και χρήσης από τον εκάστοτε Τελικό Χρήστη οποιωνδήποτε εφαρμογών, λογισμικού, ιστότοπων, προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit.
2.2. «ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε.» ή «ΙΞΙΩΝ»: η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΞΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε.», που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 16 και συμβάλλεται στην παρούσα Σύμβαση Χρήσης Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit με την ιδιότητα του Παρόχου Υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης Plugit.
2.3. «Τελικός Χρήστης» ή «Πελάτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμβάλλεται στην παρούσα Σύμβαση Χρήσης Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit με την ιδιότητα του χρήστη της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit, προκειμένου να επαναφορτίσει Hλεκτρικό όχημά του έναντι τιμήματος δια της χρήσεως της Εφαρμογής Plugit.
2.4. «Μέρος» ή «Μέρη»: ο Τελικός Χρήστης και η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε., ξεχωριστά ή από κοινού αντίστοιχα.
2.5. «Ηλεκτρικό όχημα»: κάθε μηχανοκίνητο όχημα εξοπλισμένο με σύστημα μετάδοσης της κίνησης, το οποίο περιέχει μία τουλάχιστον μη περιφερειακή, εξωτερική, βοηθητική, ηλεκτρική μηχανή ως μετατροπέα ενέργειας με ηλεκτρικό επαναφορτιζόμενο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο μπορεί να επαναφορτίζεται εξωτερικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4710/2020.
2.6. «Σημείο επαναφόρτισης» ή «φορτιστής Ηλεκτρικού οχήματος» ή «φορτιστής»: διεπαφή ικανή να φορτίσει τουλάχιστον ένα Ηλεκτρικό όχημα κάθε φορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4710/2020.
2.7. «Σημείο επαναφόρτισης κανονικής ισχύος»: Σημείο επαναφόρτισης Ηλεκτρικού οχήματος, ηλεκτρικής ισχύος έως και 22 kW. Δεν περιλαμβάνονται τα Σημεία επαναφόρτισης με ηλεκτρική ισχύ έως και 3,7 kW που είναι εγκατεστημένα σε ιδιωτικές κατοικίες ή ο κύριος σκοπός τους δεν είναι να φορτίζουν Ηλεκτρικό όχημα και δεν είναι δημοσίως προσβάσιμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4710/2020.
2.8. «Σημείο επαναφόρτισης υψηλής ισχύος»: Σημείο επαναφόρτισης που επιτρέπει τη μεταφορά ηλεκτρισμού σε Ηλεκτρικό όχημα ισχύος μεγαλύτερης των 22 kW, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4710/2020.
2.9. «Δίκτυο» ή «Δίκτυο της ΙΞΙΩΝ»: το σύνολο των Σημείων επαναφόρτισης/φορτιστών Ηλεκτρικών οχημάτων της ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε., στα οποία ο Τελικός Χρήστης/Πελάτης δύναται να επαναφορτίσει το Ηλεκτρικό όχημά του δια της χρήσεως της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit.
2.10. «Υποδομή επαναφόρτισης»: το σύνολο του ηλεκτρικού εξοπλισμού, ικανό να φορτίζει το συσσωρευτή ενός Ηλεκτρικού οχήματος, συμπεριλαμβανομένου του υλικού και του λογισμικού, της επωνυμίας, των σημάτων, λογοτύπων και διακριτικών γνωρισμάτων της ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. και το σύνολο του υποστηρικτικού εξοπλισμού και των κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, επιστρώσεων δαπέδου και προστατευτικών κολώνων.
2.11. «Εφαρμογή Plugit»: η εφαρμογή λογισμικού η οποία παρέχεται από την ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. και αποτελείται από την εφαρμογή λογισμικού «mobile app Plugit» συμβατή με λογισμικό iOS 12.1 και Android 6.0 κατ’ ελάχιστο, μέσω της οποίας ο Τελικός Χρήστης, Εγγεγραμμένος ή μη, αποκτά πρόσβαση και κάνει χρήση της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit εγκαθιστώντας το mobile app Plugit σε οποιαδήποτε κινητή ηλεκτρονική συσκευή του.
Η Εφαρμογή Plugit είναι συμβατή με οποιαδήποτε κινητή ηλεκτρονική συσκευή (κινητό τηλέφωνο ή tablet), η οποία όμως θα πρέπει να διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο Τελικός Χρήστης δύναται να χρησιμοποιεί και να δημιουργεί προσωπικό Λογαριασμό Εγγεγραμμένου Χρήστη στο mobile app Plugit προκειμένου να κάνει χρήση της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit.
2.12. «Λογαριασμός»: το τμήμα της Εφαρμογής Plugit που προορίζεται αποκλειστικά για τους Εγγεγραμμένους Χρήστες της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit. Με τη δημιουργία Λογαριασμού από τον Τελικό Χρήστη: (α) αυτός καθίσταται Εγγεγραμμένος Χρήστης της Εφαρμογής Plugit, ώστε να καθίσταται δυνατή η ταυτοποίηση των στοιχείων του τόσο κατά την είσοδό του στην Εφαρμογή Plugit, όσο και κατά την πραγματοποίηση μίας Συνεδρίας επαναφόρτισης, (β) αυτός δύναται να εξοφλεί έκαστη Συνεδρία επαναφόρτισης επιλέγοντας τον χρόνο παραμονής στο Σημείο επαναφόρτισης ή/και την προσδοκώμενη ενέργεια φόρτισης και (γ) αυτός δύναται να ελέγχει και να διαχειρίζεται τόσο το χρηματικό του υπόλοιπο, όσο και το ιστορικό των Συνεδριών του επαναφόρτισης και των πληρωμών του, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την πραγματοποίηση έκαστης Συνεδρίας επαναφόρτισης.
2.13. «Εγγεγραμμένος Χρήστης»: Ο Τελικός Χρήστης, ο οποίος κάνει χρήση της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit μέσω της δημιουργίας και χρήσης Λογαριασμού στην Εφαρμογή Plugit.
2.14. «Μη Εγγεγραμμένος Χρήστης»: Ο Τελικός Χρήστης, ο οποίος δύναται να εντοπίσει τα Σημεία επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ μέσω της χρήσης της Εφαρμογής Plugit, άνευ δημιουργίας και χρήσης Λογαριασμού στην Εφαρμογή Plugit και χωρίς τη δυνατότητα πραγματοποίησης Συνεδριών επαναφόρτισης μέσω της Εφαρμογής Plugit.
2.15. «Λογισμικό» (Software): όλα τα αναγνώσιμα από τον άνθρωπο ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή δεδομένα ή άλλα δεδομένα αναγνώσιμα από μηχάνημα, τεχνικές προδιαγραφές, λογική, λογικά διαγράμματα (logic diagrams), διαγράμματα ροής (flow charts), ορθογραφικές αναπαραστάσεις, αλγόριθμοι, ενότητες (modules), υπο-ρουτίνες, δομές αρχείων, φύλλα κωδικοποίησης (coding sheets), κωδικοποίηση, πηγαίος κώδικας ή αντικειμενικός κώδικας, λίστες, δεδομένα δοκιμών, ρουτίνες δοκιμής, διαγνωστικά προγράμματα ή άλλο υλικό, που αφορά ή περιλαμβάνει μέρος της Εφαρμογής Plugit και που απαιτείται προκειμένου να λειτουργήσει ορθά και αποτελεσματικά η Εφαρμογή Plugit.
2.16. «Συνεδρία επαναφόρτισης»: η υπηρεσία που παρέχεται από την ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. προς τον Εγγεγραμμένο Χρήστη κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο Ηλεκτρικό όχημα του Εγγεγραμμένου Χρήστη επαναφορτίζεται σε ένα από τα Σημεία επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ δια της χρήσεως της Εφαρμογής Plugit και η οποία υπηρεσία περιλαμβάνει την είσοδο στην Εφαρμογή Plugit, την επαναφόρτιση Ηλεκτρικού οχήματος, τη χρέωση και πληρωμή της Συνεδρίας επαναφόρτισης, καθώς και τη διαδικασία εκκίνησης και ολοκλήρωσης της επαναφόρτισης του Ηλεκτρικού οχήματος.
2.17. «Υπηρεσία ηλεκτροκίνησης Plugit»: το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. προς τους Τελικούς Χρήστες δια της χρήσεως από αυτούς της Εφαρμογής Plugit, μέσω των οποίων υπηρεσιών δίνεται η δυνατότητα στους Τελικούς Χρήστες: (α) να εντοπίζουν τη γεωγραφική θέση όλων των Σημείων επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ, τη διαθεσιμότητά τους σε πραγματικό χρόνο, τον τύπο και τον αριθμό των συνδέσεων και των βυσμάτων που διαθέτουν, τη μέθοδο φόρτισης και την εγκατεστημένη ισχύ τους, το ωράριο λειτουργίας τους, καθώς και το ύψος της χρέωσης που συνεπάγεται η χρήση τους, (β) να αποκτούν πρόσβαση στα Λειτουργικά Σημεία επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ, προς τον σκοπό πραγματοποίησης μίας ή περισσότερων Συνεδριών επαναφόρτισης, (γ) να εκκινούν και να τερματίζουν μια Συνεδρία επαναφόρτισης, (δ) να εξοφλούν κάθε ολοκληρωμένη Συνεδρία επαναφόρτισης και (ε) να δημιουργούν προσωπικό Λογαριασμό Εγγεγραμμένου Χρήστη στην Εφαρμογή Plugit, μέσω του οποίου δύνανται να παρακολουθούν ιστορικά στοιχεία Συνεδριών επαναφόρτισης, ενέργειας, πληρωμών και φορολογικών παραστατικών.
2.18. «Χρέωση του Πελάτη»: Η εκάστοτε ισχύουσα τιμή χρέωσης του Πελάτη ανά Σημείο επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ για την πραγματοποίηση Συνεδρίας επαναφόρτισης στο πλαίσιο χρήσης της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit.
2.19. «Web Site ixion.gr»: ο επίσημος διαδικτυακός https://ixion.gr/ της ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε., μέσω του οποίου παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, στοιχεία και νέα προς υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες/Τελικούς Χρήστες αναφορικά με την Υπηρεσία ηλεκτροκίνησης Plugit και τα Σημεία επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ.
2.20. «Διαχειριστής Δικτύου Διανομής»: η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του Ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
2.21. «Ανωτέρα Βία» ή «Γεγονός Ανωτέρας Βίας»: κάθε γεγονός ανεξάρτητο από τη βούληση και τη σφαίρα επιρροής της ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε., μη δυνάμενο να προληφθεί με μέτρα επιμέλειας και σύνεσης, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, πόλεμος, επιδημία, απεργία κλπ. Η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. δεν θα ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη Σύμβαση Χρήσης της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το εκάστοτε Γεγονός Ανωτέρας Βίας.
2.22. «Λειτουργικό Σημείο επαναφόρτισης»: Σημείο επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ, που απεικονίζεται στη βάση δεδομένων της Eφαρμογής Plugit, η λειτουργία του οποίου μπορεί να ενεργοποιηθεί.
2.23. «Μη Λειτουργικό Σημείο επαναφόρτισης»: Σημείο επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ που απεικονίζεται στη βάση δεδομένων της Eφαρμογής Plugit, αλλά η λειτουργία του δεν μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να ενεργοποιηθεί.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με τη Σύμβαση Χρήσης της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στους παρόντες Όρους, η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε.:
(α) σας παραχωρεί την άδεια χρήσεως της Εφαρμογής Plugit ), η οποία είναι μη αποκλειστική, προσωποπαγής, μη μεταβιβάσιμη, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω υπό – παραχώρησης και υπόκειται στους περιορισμούς που θέτει η κατασκευάστρια εταιρεία του λογισμικού της Εφαρμογής Plugit και στους περιορισμούς του Παραρτήματος Α’ των παρόντων Όρων. Αναλυτικές οδηγίες για την προσήκουσα εγκατάσταση, χρήση και λειτουργία της Εφαρμογής Plugit θα βρείτε στο Παράρτημα Α’ των παρόντων Όρων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών και
(β) σας παρέχει τo δικαίωμα χρήσης εκάστου Σημείου επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ για την πραγματοποίηση Συνεδριών επαναφόρτισης του Ηλεκτρικού σας οχήματος έναντι τιμήματος, με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στις Οδηγίες Ασφαλούς Φόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος του Παραρτήματος Β’ του παρόντος, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1. Για τους Εγγεγραμμένους Χρήστες που έχουν δημιουργήσει προσωπικό Λογαριασμό στην Εφαρμογή Plugit, η διάρκεια της Σύμβασης είναι αόριστη και άρχεται από την ημερομηνία που λαμβάνετε email επιβεβαίωσης δημιουργίας Λογαριασμού στην Εφαρμογή Plugit, με το οποίο και καθίστασθε Εγγεγραμμένος Χρήστης της Εφαρμογής Plugit και της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit εν γένει.
4.2. Για τους Μη Εγγεγραμμένους Χρήστες, η διάρκεια της Σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία που λαμβάνετε email επιβεβαίωσης δημιουργίας Λογαριασμού στην Εφαρμογή Plugit, με το οποίο και καθίστασθε στη συνέχεια Εγγεγραμμένος Χρήστης της Εφαρμογής Plugit και της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit εν γένει, προκειμένου να εκκινήσετε την πρώτη σας φόρτιση.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
5.1. Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης, ο οποίος συμβάλλεται στην παρούσα Σύμβαση με την ιδιότητα του καταναλωτή, δύναται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη Εγγεγραμμένος Χρήστης της Εφαρμογής Plugit, σύμφωνα με τον όρο 4.1 της παρούσας, να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση υποβάλλοντας υποχρεωτικά εντός της ως άνω προθεσμίας το σχετικό έντυπο (ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ PLUGIT) προς την ΙΞΙΩΝ εγγράφως με την αποστολή email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@ixion.gr.
5.2. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που εντός της ως άνω προθεσμίας υπαναχώρησης και προ της εμπρόθεσμης υπαναχώρησής σας πραγματοποιήσετε τυχόν Συνεδρία/ες επαναφόρτισης, αποδέχεσθε ρητά ότι θα επιβαρύνεσθε με την αντίστοιχη χρέωση για την εκάστοτε πραγματοποιηθείσα Συνεδρία επαναφόρτισης προ της υπαναχώρησής σας, η οποία θα αφαιρείται υποχρεωτικά από τον Λογαριασμό σας και δεν θα σας επιστρέφεται εάν υπαναχωρήσετε εμπρόθεσμα, καθώς η εκάστοτε Συνεδρία επαναφόρτισης θα έχει πραγματοποιηθεί και, ως εκ τούτου, θα έχει παρασχεθεί πλήρως και η αντίστοιχη υπηρεσία.

6. ΟΡΟΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
6.1. Το εκάστοτε Σημείο επαναφόρτισης και η εκάστοτε Υποδομή επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ προορίζεται αποκλειστικά για την επαναφόρτιση Ηλεκτρικών οχημάτων. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται η σύνδεση σε Σημείο επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ συσκευών οποιουδήποτε άλλου είδους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ηλεκτρικά ποδήλατα ή πατίνια, ηλεκτρικά εργαλεία κ.ά.). Απαγορεύεται δε ρητά η χρήση της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit εν γένει με τρόπους και για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στη χρήση για την οποία αυτή προορίζεται.
6.2. Πριν από την έναρξη έκαστης Συνεδρίας επαναφόρτισης είναι απαραίτητο να έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τις Οδηγίες Ασφαλούς Φόρτισης Ηλεκτρικού οχήματος, οι οποίες επισυνάπτονται ως Παράρτημα Β’ στους παρόντες Όρους και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών.
Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να εκκινήσετε Συνεδρία επαναφόρτισης εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε φθορά είτε στο εκάστοτε Σημείο επαναφόρτισης είτε στο καλώδιο επαναφόρτισης. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει:
– Να απομακρυνθείτε αμέσως από το Σημείο επαναφόρτισης.
– Να αναφέρετε άμεσα το γεγονός στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΙΞΙΩΝ είτε στο τηλέφωνο +30 216 004 3700 κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 π.μ. έως τις 05:00 μ.μ., είτε εγγράφως με την αποστολή email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@ixion.gr. Κατά τη χρήση των Σημείων επαναφόρτισης και των Υποδομών επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους, με τις Οδηγίες Ασφαλούς Φόρτισης Ηλεκτρικού οχήματος του Παραρτήματος Β’ της παρούσας και όλες εν γένει τις ισχύουσες απαιτήσεις που αφορούν στη διαδικασία επαναφόρτισης Ηλεκτρικού οχήματος. Σε κάθε περίπτωση, η ως άνω χρήση από εσάς θα πρέπει να είναι η προσήκουσα και η ενδεδειγμένη προκειμένου να μην προκαλείτε οποιαδήποτε όχληση ή υλικές ζημιές ή/και φθορές στην Υποδομή επαναφόρτισης, στο Σημείο επαναφόρτισης ή στις γειτνιάζουσες εγκαταστάσεις αυτών.
6.3. Η ΙΞΙΩΝ, με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στο άρθρο 8, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα Σημεία επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ να βρίσκονται πάντοτε σε λειτουργία, ήτοι χωρίς διακοπές λειτουργίας και/ή βλάβες και να είναι προσβάσιμα και διαθέσιμα για την επαναφόρτιση Ηλεκτρικού οχήματος. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα Λειτουργικά ή μη Λειτουργικά Σημεία Επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ θα παρέχεται μέσω της Εφαρμογής Plugit.
6.4. Η ΙΞΙΩΝ δύναται οποτεδήποτε να παύσει οριστικά ή προσωρινά τη λειτουργία ενός ή περισσότερων Σημείων επαναφόρτισης, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση της Εφαρμογής Plugit σχετικά.

7. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
7.1. Η εγκατάσταση και χρήση της Εφαρμογής Plugit είναι δωρεάν. Κατά συνέπεια, θα χρεώνεστε μόνο εφόσον πραγματοποιήσετε μία Συνεδρία επαναφόρτισης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμή χρέωσης του Πελάτη ανά Σημείο επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ για την πραγματοποίηση Συνεδρίας επαναφόρτισης στο πλαίσιο χρήσης της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit (εφεξής «Χρέωση του Πελάτη»).
7.2. Η χρήση της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit από τον Πελάτη γίνεται έναντι καταβολής αντιτίμου. Η τιμολόγηση του Πελάτη για την πραγματοποίηση Συνεδρίας επαναφόρτισης στα Σημεία επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ γίνεται ανάλογα με την ενέργεια που κατανάλωσε το Ηλεκτρικό όχημα του Πελάτη κατά την επαναφόρτισή του, μετρήσιμη σε kilowatt ανά ώρα (kWh) ή ανάλογα με το χρόνο παραμονής σε σύνδεση με σημείο φόρτισης, μετρήσιμο σε ευρώ (€) ανά ώρα (h), ή/και με χρέωση ανά συνεδρία φόρτισης (session), ή/και με χρέωση άσκοπης δέσμευσης του Σημείου επαναφόρτισης σε ευρώ (€) ανά λεπτό (min) σε περίπτωση που το όχημα παραμείνει συνδεδεμένο στο φορτιστή μετά το πέρας της Συνεδρίας επαναφόρτισης και ύστερα από την ορισμένη διάρκεια ελεύθερης παραμονής του στο Σημείο επαναφόρτισης μετά το πέρας της Συνεδρίας επαναφόρτισης εκφρασμένη σε λεπτά (min), που θα αναγράφεται στην Εφαρμογή Plugit πριν εκκινήσει η Συνεδρία επαναφόρτισης.
7.3. Η Χρέωση του Πελάτη δύναται να διαφοροποιείται ανά Σημείο επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ. Η εκάστοτε Χρέωση του Πελάτη ανά Σημείο επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ βρίσκεται αναρτημένη και ορίζεται ειδικότερα στην Εφαρμογή Plugit με την επιλογή από τον Τελικό Χρήστη του εκάστοτε συγκεκριμένου Σημείου επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ στο οποίο επιθυμεί να πραγματοποιήσει Συνεδρία επαναφόρτισης και περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το αντίτιμο αντληθείσας ενέργειας, τον αναλογούντα Φ.Π.Α. τυχόν άλλους φόρους και τέλη.
7.4. Σε περίπτωση τροποποίησης των εκάστοτε εν ισχύ Χρεώσεων του Πελάτη θα ενημερώνεστε για τις σχετικές τροποποιήσεις μέσω της Εφαρμογής Plugit και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 1.3 των παρόντων Όρων.
7.5. Η πραγματοποίηση των πληρωμών και η σχετική τιμολόγηση διενεργούνται μέσω των εξουσιοδοτημένων συνεργατών μας στην Εφαρμογή Plugit και σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 11 των παρόντων.
7.6. Για την πραγματοποίηση έκαστης πληρωμής από τον Εγγεγραμμένο Χρήστη και την πραγματοποίηση Συνεδρίας επαναφόρτισης στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit θα πρέπει να εισάγετε στην Εφαρμογή Plugit, στο στάδιο της Πληρωμής (το οποίο έπεται της σύνοψης χρεώσεων), στην επιλογή Pay with Card, τα στοιχεία της Τραπεζικής σας κάρτας (MasterCard, American Express, Visa, Union Pay) ή των ψηφιακών σας πορτοφολιών Google Pay ή Apple Pay, το e-mail σας, προκειμένου να εγκριθεί ακολούθως η πληρωμή από το πιστωτικό ίδρυμα που έχει εκδώσει την τραπεζική σας κάρτα ή μέσω των ανωτέρω ψηφιακών σας πορτοφολιών με την αντίστοιχη χρέωση.
7.7. Εναλλακτικά, για την πραγματοποίηση Συνεδριών επαναφόρτισης, οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες της Εφαρμογής Plugit δύνανται, επιλέγοντας το πεδίο Menu/My Balance της Εφαρμογής Plugit, να εισάγουν χρηματικά ποσά της επιλογής τους στο ψηφιακό τους πορτοφόλι Wallet, χρησιμοποιώντας ενεργή τραπεζική τους κάρτα (MasterCard, American Express, Visa, Union Pay) ή τα ψηφιακά τους πορτοφόλια Google Pay ή Apple Pay, λαμβάνοντας το σχετικό παραστατικό (απόδειξη είσπραξης) σε ηλεκτρονική μορφή στο email που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στην Εφαρμογή Plugit. Ακολούθως, για την πραγματοποίηση έκαστης πληρωμής και την πραγματοποίηση Συνεδρίας επαναφόρτισης στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit αφαιρείται, κατόπιν επιλογής του Εγγεγραμμένου Χρήστη, από το συνολικό ποσό που περιέχεται στο ψηφιακό του πορτοφόλι Wallet το αντίστοιχο ποσό χρέωσής του για την πραγματοποίηση της Συνεδρίας επαναφόρτισης, και εκδίδεται ακολούθως το σχετικό φορολογικό παραστατικό (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών), το οποίο αποστέλλεται στο email που έχει δηλώσει ο Εγγεγραμμένος Χρήστης κατά την εγγραφή του στην Εφαρμογή Plugit.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ Plugit
8.1. Η ΙΞΙΩΝ δύναται να διακόψει προσωρινά την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία ηλεκτροκίνησης Plugit για λόγους συντήρησης ή/και ενημέρωσης της Εφαρμογής Plugit.
8.2. H ΙΞΙΩΝ δύναται να διακόψει άμεσα την πρόσβαση και χρήση της Εφαρμογής Plugit για λόγους συμμόρφωσής της με οποιαδήποτε δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή σε περίπτωση που απαιτείται από την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία ή εάν η Εφαρμογή Plugit χρησιμοποιείται παράνομα ή σε αντίθεση με τους παρόντες Όρους.
8.3. H Υπηρεσία ηλεκτροκίνησης Plugit μπορεί επιπλέον να διακοπεί εκ μέρους του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και προσήκουσα λειτουργία και διαχείριση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.
8.4. Σε περίπτωση που συντρέξει μία εκ των ως άνω περιπτώσεων, η ΙΞΙΩΝ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να σας ενημερώσει εκ των προτέρων ή εντός ευλόγου χρόνου σχετικά.
8.5. Η ΙΞΙΩΝ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη εάν η πρόσβασή σας στην Εφαρμογή Plugit ή/και η χρήση της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit εν γένει δεν είναι εφικτή εξαιτίας υπαίτιας πράξης ή παράλειψής σας και σε αυτή την περίπτωση εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνετε με τους παρόντες Όρους.
8.6. Η ΙΞΙΩΝ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη εάν η πρόσβασή σας στην Εφαρμογή Plugit ή/και η χρήση της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit εν γένει δεν είναι εφικτή για λόγους πέρα από τον έλεγχο της ΙΞΙΩΝ ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο τηλεφωνικό δίκτυο ή διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες ή λόγω κακής χρήσης της Εφαρμογής Plugit κατά παράβαση των Όρων).

9. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης δύναται οποτεδήποτε και αναίτια να καταγγείλει την Σύμβαση με σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς την ΙΞΙΩΝ. Στην περίπτωση αυτή και από την ημερομηνία περιέλευσης σε γνώση της ΙΞΙΩΝ της ανωτέρω έγγραφης καταγγελίας της Συμβάσεως:
– ο Λογαριασμός σας θα απενεργοποιείται,
– η πρόσβασή σας στα Σημεία και στις Υποδομές επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ ως Εγγεγραμμένος Χρήστης με τον συγκεκριμένο Λογαριασμό θα παύει εφεξής,
– οποιαδήποτε τυχόν οφειλή σας που απορρέει από το Λογαριασμό σας θα καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή και
– το τυχόν υφιστάμενο χρηματικό υπόλοιπο που θα βρίσκεται στο ψηφιακό σας πορτοφόλι Wallet θα σας επιστρέφεται μόνο κατόπιν υποβολής από εσάς αιτήματος επιστροφής του ως άνω χρηματικού υπολοίπου προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΙΞΙΩΝ εγγράφως με την αποστολή email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@ixion.gr. Με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο, η επιστροφή του ως άνω χρηματικού υπολοίπου θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής του έγγραφου αιτήματος επιστροφής του προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΙΞΙΩΝ. Το τελικό ποσό πίστωσης θα προκύπτει ύστερα από την αφαίρεση των εξόδων της συναλλαγής του ιδρύματος πληρωμών.
Για τους Μη Εγγεγραμμένους Χρήστες η Σύμβαση έχει ορισμένη διάρκεια και λύεται αυτοδικαίως με τη μετατροπή του σε Εγγεγραμμένο Χρήστη.

10. ΕΥΘΥΝΗ
10.1. Δεδομένου ότι η Υπηρεσία ηλεκτροκίνησης Plugit παρέχεται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, η ΙΞΙΩΝ ευθύνεται για όλες τις δηλώσεις, υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της, που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση και εσείς αντίστοιχα με την ιδιότητα του Τελικού Χρήστη/Πελάτη ευθύνεστε για όλες τις δηλώσεις, υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που αναλαμβάνετε με την παρούσα Σύμβαση και την χρήση της Εφαρμογής Plugit και της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit εν γένει.
10.2. Προϋπόθεση για τη λειτουργία των Σημείων επαναφόρτισης αποτελεί η ορθή λειτουργία των απαιτούμενων τηλεπικοινωνιακών υποδομών και δικτύων, όπως ενδεικτικά των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας και άλλων συνδέσεων διαδικτύου του εκάστοτε Σημείου επαναφόρτισης, καθώς και η ορθή λειτουργία των υποδομών και δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του εκάστοτε Σημείου επαναφόρτισης. Η ΙΞΙΩΝ ουδεμία ευθύνη φέρει για την αδυναμία ή την καθυστέρηση πρόσβασης και χρήσης των Σημείων επαναφόρτισης ή της Εφαρμογής Plugit από τον Τελικό Χρήστη/Πελάτη λόγω δυσλειτουργιών, διακοπών, σφαλμάτων ή βλαβών στην ομαλή λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού δικτύου/υποδομών των Σημείων επαναφόρτισης ή του δικτύου/υποδομών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας των Σημείων επαναφόρτισης ή εξαιτίας οποιασδήποτε άλλης αιτίας, η οποία είναι πέρα από τον εύλογο έλεγχό της.
10.3. Η ΙΞΙΩΝ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή καθυστέρηση τυχόν υποστείτε σε περίπτωση που το Ηλεκτρικό σας όχημα δεν δύναται να επαναφορτιστεί ή να επαναφορτιστεί πλήρως ή να επαναφορτιστεί με ασφάλεια εξαιτίας ελαττώματος του Ηλεκτρικού σας οχήματος και/ή του βοηθητικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείτε για την επαναφόρτισή του (ενδεικτικά των καλωδίων φόρτισης του Ηλεκτρικού σας οχήματος) ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία για την οποία η ΙΞΙΩΝ δεν ευθύνεται ρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση.
10.4. Η ΙΞΙΩΝ δεν υποχρεούται στην εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσής της και δεν ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας τυχόν υποστείτε σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος ανωτέρας βίας ή επέλευσης οποιουδήποτε γεγονότος εν γένει που δεν οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή της για την οποία ευθύνεται ρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση.
10.5. Με την ιδιότητα του χρήστη των Σημείων και των Υποδομών επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκληθεί σε Σημείο επαναφόρτισης ή Υποδομή επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ κατά τη χρήση τους από υπαίτια πράξη ή παράλειψή σας ή κατά παράβαση των Οδηγιών Ασφαλούς Φόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος του Παραρτήματος Β’ της παρούσας και σε αυτή την περίπτωση θα αποζημιώνετε την ΙΞΙΩΝ και τυχόν τρίτα μέρη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν εκ της ανωτέρω αιτίας.
10.6. Με την ιδιότητα του Τελικού Χρήστη (Εγγεγραμμένου ή μη) είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείτε μέσω της Εφαρμογής Plugit και για την ορθή χρήση της Εφαρμογής Plugit σύμφωνα με τους Όρους Προσήκουσας Εγκατάστασης, Χρήσης και Λειτουργίας της του Παραρτήματος Α’ του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, ρητά διευκρινίζεται ότι η ΙΞΙΩΝ δεν είναι κυρία της Εφαρμογής Plugit, αλλά φέρει αποκλειστικά την ιδιότητα της δικαιούχου της εμπορικής της χρήσης. Κατά συνέπεια, η ΙΞΙΩΝ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη χρήση από εσάς της Εφαρμογής Plugit, πλην όμως, ουδεμία ευθύνη θα φέρει για κάθε εγγενή ιδιότητα, δυσλειτουργία ή πραγματικό ελάττωμα της Εφαρμογής Plugit.

11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit μέσω της χρήσης της Εφαρμογής Plugit η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. επεξεργάζεται πληροφορίες και δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, που εσείς παρέχετε στην ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. με την ιδιότητά της του Υπεύθυνου Επεξεργασίας αυτών.
Αναλυτικές πληροφορίες για την πολιτική προστασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. και των δικαιωμάτων σας είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο https://www.ixion.gr

12. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Όλα τα δικαιώματα βιομηχανικής, πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα και κάθε άλλα εν γένει σήματα (π.χ. λογότυπο) και διακριτικά γνωρίσματα που παρέχονται και σχετίζονται με όλο το περιεχόμενο, την ύλη και τις πληροφορίες της Εφαρμογής Plugit, του Web Site ixion.gr και της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit εν γένει αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. ή τρίτων που παραχωρούν στην ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. την άδεια χρήσης τους. Η χρήση των ως άνω περιεχομένου, ύλης και πληροφοριών είναι επιτρεπτή από εσάς μόνο στην έκταση που ρητώς εγκρίνεται και παρέχεται από την ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. ή τους αδειούχους χρήσης της.

13. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ
13.1. Απαγορεύεται ρητά να προβαίνετε σε μη προσήκουσα χρήση της Εφαρμογής Plugit και/ή του Web Site ixion.gr μεταδίδοντας εν γνώσει σας ιούς, “δούρειους ίππους” (Trojan horses), “σκουλήκια υπολογιστών” (worms) και άλλα κακόβουλα λογισμικά ή τυχόν άλλα υλικά που είναι κακόβουλα ή τεχνολογικά επιζήμια. Περαιτέρω, απαγορεύεται ρητά να επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Εφαρμογή Plugit, στο Web Site ixion.gr και στον διακομιστή αυτών, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέονται με την Εφαρμογή Plugit ή/και το Web Site ixion.gr. Αναλαμβάνετε δε με την παρούσα την υποχρέωση να μην επιτεθείτε στην Εφαρμογή Plugit ή/και στο Web Site ixion.gr μέσω άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service attack) ή μέσω διαχεόμενης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial of service attack).
13.2. H παράβαση του ανωτέρω άρθρου 13.1 μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η ΙΞΙΩΝ θα καταγγέλλει οποιαδήποτε τυχόν σχετική παράβαση στις αρμόδιες διωκτικές αρχές, με τις οποίες η ΙΞΙΩΝ θα συνεργαστεί προκειμένου να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να εντοπιστεί η ταυτότητα του ηλεκτρονικού παραβάτη, και θα αφαιρεί άμεσα το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Εφαρμογής Plugit και/ή του Web Site ixion.gr αντίστοιχα από τον εκάστοτε ηλεκτρονικό παραβάτη. Η ΙΞΙΩΝ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τεχνολογική βλάβη, απώλεια ή ζημία τυχόν προκληθεί από επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό, το οποίο μπορεί να προσβάλει τον υπολογιστή σας, την κινητή ηλεκτρονική συσκευή σας, τα εξαρτήματά τους, τα δεδομένα ή κάθε άλλο υλικό τους εξαιτίας της χρήσης της Εφαρμογής Plugit ή/και του Web Site ixion.gr ή της τηλεφόρτωσης υλικού που περιέχεται σε αυτά ή ανάλογου υλικού άλλου ιστότοπου στον οποίο παραπέμπει η Εφαρμογή Plugit ή το Web Site ixion.gr.
13.3. Η Εφαρμογή Plugit και το Web Site ixion.gr μπορεί να περιέχουν συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες και πηγές που παρέχονται από τρίτους. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά προς ενημερωτικό σκοπό, ενώ το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων ή πηγών δε βρίσκεται σε καμία περίπτωση υπό τον έλεγχο της ΙΞΙΩΝ. Για το λόγο αυτό, η ΙΞΙΩΝ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν απώλεια ή ζημία ενδεχομένως προκληθεί από τη χρήση των συνδέσμων αυτών.

14. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
14.1. Η ΙΞΙΩΝ δύναται να επικοινωνεί μαζί σας στο πλαίσιο και για τους σκοπούς παροχής της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit μέσω e-mail, μέσω Viber, τηλεφωνικά, με ταχυδρομική επιστολή, μέσω social media ή μέσω της Εφαρμογής Plugit ή του Web Site ixion.gr. Οι ειδοποιήσεις της ΙΞΙΩΝ θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί από εσάς αμέσως μόλις αναρτηθούν στην Εφαρμογή Plugit ή στο Web Site ixion.gr ή στην επίσημη σελίδα της ΙΞΙΩΝ στα social media ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την επιτυχή αποστολή e-mail ή μηνύματος μέσω Viber ή μέσω social media ή εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής οποιασδήποτε επιστολής.
14.2. Η ΙΞΙΩΝ διαθέτει υπηρεσία λήψης παραπόνων των Τελικών Χρηστών. Τα παράπονα προς την ΙΞΙΩΝ μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως:
(α) στα γραφεία της έδρας της ΙΞΙΩΝ,
(β) μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@ixion.gr,
(γ) κατόπιν κλήσεως στον τηλεφωνικό αριθμό Eξυπηρέτησης Πελατών της ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. (216 004 3700).
Η ΙΞΙΩΝ δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να απαντήσει αιτιολογημένα επί των παραπόνων και των λοιπών αιτημάτων των Τελικών Χρηστών, Εγγεγραμμένων ή μη, εντός εύλογου χρόνου από τη λήψη κάθε παραπόνου/αιτήματος.
Εκτός από τα παράπονα του ανωτέρω άρθρου 14.2., οποιαδήποτε άλλη δήλωση, ειδοποίηση, αίτηση ή κοινοποίησή σας προς την ΙΞΙΩΝ που έχει σχέση με την παρούσα Σύμβαση θα γίνεται εγγράφως είτε στη διεύθυνση της έδρας της ΙΞΙΩΝ, είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@ixion.gr.

15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Η χρήση της Εφαρμογής Plugit και της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit εν γένει, οι παρόντες Όροι και η Σύμβαση Χρήσης της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Τα Μέρη οφείλουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας προκύψει ως προς την ερμηνεία, την ισχύ ή την τήρηση των Όρων της Σύμβασης Χρήσης της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit. Για κάθε διαφωνία μεταξύ των Μερών, ο Πελάτης ο οποίος συμβάλλεται στην παρούσα Σύμβαση με την ιδιότητα του καταναλωτή δύναται να απευθυνθεί στο Συνήγορο του Καταναλωτή, ή σε κάθε άλλο αρμόδιο όργανο, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, που λειτουργεί ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.
Ρητά διευκρινίζεται ότι αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών των Μερών που ανακύπτουν από την παρούσα Σύμβαση ή/και από τη χρήση της Εφαρμογής Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

16. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
16.1. Οι παρόντες Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία των Μερών αναφορικά με το αντικείμενο της Σύμβασης και αντικαθιστούν κάθε αντίστοιχη προηγούμενη γραπτή ή προφορική συμφωνία, συνεννόηση ή διακανονισμό μεταξύ τους.
16.2. Τυχόν ακυρότητα οιουδήποτε εκ των Όρων δεν επιφέρει ακυρότητα του συνόλου αυτών, η δε Σύμβαση Χρήσης της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit εξακολουθεί να δεσμεύει τα Μέρη κατά το έγκυρο τμήμα της.
16.3. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι για τη σύναψη της Σύμβασης Χρήσης της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit ουδέν εξ αυτών βασίστηκε σε οποιαδήποτε δήλωση, δέσμευση ή υπόσχεση του έτερου Μέρους.
16.4. Απαγορεύεται να μεταβιβάσετε, εν όλω ή εν μέρει, οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωσή σας, που απορρέει από τη Σύμβαση Χρήσης της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της ΙΞΙΩΝ. Η ΙΞΙΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάζει οποτεδήποτε, εν όλω ή εν μέρει, κάθε δικαίωμα ή υποχρέωσή της που απορρέει από τη Σύμβαση Χρήσης της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit.
16.5. Η μη άσκηση από την ΙΞΙΩΝ οιουδήποτε δικαιώματός της που απορρέει από τους Όρους και την παρούσα Σύμβαση δεν συνιστά παραίτησή της από αυτό. Τυχόν παραίτηση της ΙΞΙΩΝ από τα δικαιώματά της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους δε θεωρείται έγκυρη, παρά μόνο εάν πραγματοποιείται ρητά και εγγράφως.
16.6. Η ΙΞΙΩΝ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων Όρων και της παρούσας Σύμβασης ανά πάσα στιγμή, και σε κάθε περίπτωση εάν συντρέξει ειδικός και σπουδαίος λόγος, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά, σε περίπτωση μεταβολής της ισχύουσας νομοθεσίας, υποχρέωσης συμμόρφωσης της ΙΞΙΩΝ με δικαστική ή διαιτητική απόφαση, μεταβολή της τιμολογιακής πολιτικής των προμηθευτών της ΙΞΙΩΝ κλπ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΌΡΟΙ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Plugit
Η ΙΞΙΩΝ σας παραχωρεί την άδεια να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή Plugit προκειμένου:
Να εντοπίζετε τη γεωγραφική θέση όλων των Σημείων επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ, τη διαθεσιμότητά τους σε πραγματικό χρόνο, τον τύπο και τον αριθμό των συνδέσεων και των βυσμάτων που διαθέτουν, τη μέθοδο φόρτισης και την εγκατεστημένη ισχύ τους, το ωράριο λειτουργίας τους, καθώς και το ύψος της χρέωσης που συνεπάγεται η χρήση τους,
Να αποκτάτε πρόσβαση στα Λειτουργικά Σημεία επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ, προς τον σκοπό πραγματοποίησης μίας ή περισσότερων Συνεδριών επαναφόρτισης,
Να δεσμεύετε για ορισμένο χρονικό διάστημα το Σημείο επαναφόρτισης,
Να εκκινείτε και να τερματίζετε μια Συνεδρία επαναφόρτισης,
Να εξοφλείτε κάθε ολοκληρωμένη Συνεδρία επαναφόρτισης,
Να δημιουργείτε προσωπικό Λογαριασμό Εγγεγραμμένου Χρήστη μέσω του οποίου μπορείτε να παρακολουθείτε ιστορικά στοιχεία Συνεδριών επαναφόρτισης, ενέργειας, πληρωμών και φορολογικών παραστατικών.
To mobile app Plugit διατίθεται δωρεάν μέσω των ψηφιακών καταστημάτων εφαρμογών (App Store, Play Store). Μπορείτε να βρείτε την τελευταία διαθέσιμη έκδοση του mobile app Plugit στο Web Site ixion.gr/ilektrokinisi ή μέσω του App Store ή Play Store. Εγκαθιστάτε το mobile app Plugit σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη με το διαδίκτυο κινητή ηλεκτρονική συσκευή (συμβατή με λογισμικό iOS 12.1 ή Android 6.0 κατ’ ελάχιστο), αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε και να δημιουργείτε προσωπικό Λογαριασμό Εγγεγραμμένου Χρήστη στο mobile app Plugit προκειμένου να κάνετε χρήση της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit.
Για τους Εγγεγραμμένους Χρήστες
Ακολουθείτε τις οδηγίες της ΙΞΙΩΝ και καταχωρείτε τα στοιχεία σας εντός της πλατφόρμας του mobile app Plugit [όνομα και επώνυμο φυσικού προσώπου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας και δραστηριότητα νομικού προσώπου (σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου), e-mail, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση χρέωσης και τιμολόγησης, αριθμό κινητού τηλεφώνου, όνομα χρήστη (user name) για την είσοδό σας στο Λογαριασμό, επιθυμητό κωδικό πρόσβασης στο Λογαριασμό (password)].
Έπειτα λαμβάνετε από την ΙΞΙΩΝ ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στο mobile app Plugit, με το οποίο: (α) επιβεβαιώνεται ότι η καταχώρηση των στοιχείων σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς και (β) γίνεστε Εγγεγραμμένος Χρήστης της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit.
Μέσω του προσωπικού σας Λογαριασμού, εφεξής: (α) θα ταυτοποιούνται τα στοιχεία σας κατά την είσοδό σας στο mobile app Plugit και κατά την πραγματοποίηση εκάστης Συνεδρίας επαναφόρτισης, (β) θα μπορείτε να ξεκινήσετε ή να διακόψετε ανά πάσα στιγμή μία Συνεδρία επαναφόρτισης, (γ) θα μπορείτε να επιλέγετε τον τρόπο πληρωμής (απ’ ευθείας με Τραπεζική κάρτα ή μέσω των ψηφιακών σας πορτοφολιών Google Pay ή Apple Pay ή μέσω της χρήσης του υπολοίπου του ψηφιακού σας πορτοφολιού Wallet κάθε φορά που πραγματοποιείτε μία Συνεδρία επαναφόρτισης, (δ) θα μπορείτε να ελέγχετε ή/και να διαχειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που απορρέουν από τη χρήση ενός Σημείου επαναφόρτισης (διάρκεια επαναφόρτισης, ενέργεια που αντλήθηκε, χρέωση κλπ.) και θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ιστορικά στοιχεία καταναλώσεων, χρεώσεων πληρωμών και φορολογικών παραστατικών.
Κατά συνέπεια, κάθε φορά που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μία Συνεδρία επαναφόρτισης θα συνδέεστε στο Λογαριασμό σας στην Εφαρμογή Plugit, θα εντοπίζετε ακολούθως το Λειτουργικό Σημείο επαναφόρτισης που σας εξυπηρετεί μέσω του mobile app Plugit ή σκανάροντας το QR Code που βρίσκεται σε ειδικό αυτοκόλλητο στην πρόσοψη του φορτιστή και θα πληροφορείστε για τις χρεώσεις, με τις οποίες θα επιβαρυνθείτε κατά την πραγματοποίηση μιας Συνεδρίας επαναφόρτισης στο εν λόγω Σημείο επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ.
Η εξόφληση εκάστης Συνεδρίας επαναφόρτισης θα πραγματοποιείται ακολούθως μέσω του Λογαριασμού σας, σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής που κάθε φορά θα επιλέγετε (απ’ ευθείας με Τραπεζική κάρτα ή μέσω των ψηφιακών σας πορτοφολιών Google Pay ή Apple Pay ή μέσω της χρήσης του υπολοίπου του ψηφιακού σας πορτοφολιού Wallet).
Σε περίπτωση που έχει επιλεχθεί συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας προς φόρτιση και η πραγματική ενέργεια που εγχύθηκε στον συσσωρευτή του Ηλεκτρικού σας οχήματος υπερβαίνει την εκ των προτέρων επιλεχθείσα, τότε το χρεωστικό υπόλοιπο που προκύπτει θα χρεώνεται στην επόμενη Συνεδρία επαναφόρτισης.
Στη συνέχεια θα πραγματοποιείτε τη Συνεδρία επαναφόρτισης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα Β’ των παρόντων Όρων.
Μετά την ολοκλήρωση κάθε Συνεδρίας επαναφόρτισης θα λαμβάνετε το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό για την πληρωμή που πραγματοποιήσατε στο e-mail που έχετε καταχωρήσει στο Λογαριασμό σας.
Για τους Μη Εγγεγραμμένους Χρήστες
Θα μεταβαίνετε στο Λειτουργικό Σημείο επαναφόρτισης που έχετε επιλέξει ως Επισκέπτης (Guest Mode) είτε μέσω του mobile app Plugit είτε σκανάροντας το QR Code που βρίσκεται σε ειδικό αυτοκόλλητο στην πρόσοψη του φορτιστή και θα πληροφορείστε για τις χρεώσεις, με τις οποίες θα επιβαρυνθείτε κατά την πραγματοποίηση μιας Συνεδρίας επαναφόρτισης στο εν λόγω Σημείο επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ.
Για την πραγματοποίηση μίας ή περισσοτέρων Συνεδριών επαναφόρτισης, απαιτείται η εγγραφή σας στην Εφαρμογή Plugit και η δημιουργία προσωπικού Λογαριασμού Εγγεγραμμένου Χρήστη της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit στην Εφαρμογή Plugit,, ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

Στην Εφαρμογή Plugit και στο Web Site ixion.gr/ilektrokinisi βρίσκονται αναρτημένοι οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Eφαρμογής Plugit. Με τη χρήση της Εφαρμογής Plugit πρέπει κατά την είσοδό σας σε αυτή να διαβάζετε και να λαμβάνετε γνώση των Όρων χρήσης αυτής προτού προχωρήσετε.
Η Εφαρμογή Plugit υποδεικνύει με σαφή και αναλυτικό τρόπο, όλα τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν καθώς και τα στοιχεία που θα πρέπει να καταχωρηθούν για τη σωστή χρήση της.
Έχετε τη δυνατότητα είτε να αποδεχθείτε είτε να μην αποδεχθείτε την πρόσβαση της Εφαρμογής Plugit στην τοποθεσία σας. Εφόσον την αποδεχθείτε, η πρόσβαση της Εφαρμογής Plugit στην τοποθεσία σας μέσω της διαβίβασης δεδομένων γεωεντοπισμού θα συμβάλει στη βέλτιστη λειτουργία της Εφαρμογής Plugit για εσάς, καθώς θα μπορείτε να λαμβάνετε γνώση ανά πάσα στιγμή του κοντινότερου διαθέσιμου Σημείου επαναφόρτισης του Ηλεκτρικού οχήματός σας. Η επιλογή της πρόσβασης της Εφαρμογής Plugit στην τοποθεσία σας δεν συνδέεται με την χρήση της Εφαρμογής Plugit από εσάς, δεδομένου ότι θα μπορείτε να κάνετε χρήση της Εφαρμογής Plugit ανεξαρτήτως αν έχετε αποδεχθεί ή όχι την πρόσβαση της Εφαρμογής Plugit στην τοποθεσία σας.
Κατά τη χρήση της Eφαρμογής Plugit αναλαμβάνετε την υποχρέωση να:
1. Mην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες δηλώσεις.
2. Παρέχετε στην ΙΞΙΩΝ αληθή και ακριβή στοιχεία και να τα επικαιροποιείτε αμελλητί οποτεδήποτε υφίσταται οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενό τους.
3. Συμμορφώνεστε απαρέγκλιτα με τις Οδηγίες Ασφαλούς Φόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Παράρτημα Β’ των παρόντων Όρων, και να εξασφαλίζετε ότι οι συσκευές που χρησιμοποιείτε (συμπεριλαμβανομένου του Ηλεκτρικού σας οχήματος) φέρουν όλες τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές για την προσήκουσα χρήση της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit και την ασφαλή πραγματοποίηση έκαστης Συνεδρίας επαναφόρτισης.
4. Συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους και την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία και να ενημερώνετε αμελλητί την ΙΞΙΩΝ σε περίπτωση που εντοπίσετε οποιοδήποτε ελάττωμα ή σφάλμα κατά τη χρήση έκαστου Σημείου επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ.
5. Ενημερώνετε την ΙΞΙΩΝ με κάθε πρόσφορο μέσο, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε ανεπίτρεπτη χρήση, παράνομη αποθήκευση, επεξεργασία ή εκμετάλλευση της Eφαρμογής Plugit ή/και της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης Plugit εν γένει.
Η ΙΞΙΩΝ δύναται να διακόψει προσωρινά την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία ηλεκτροκίνησης Plugit ή/και στην Εφαρμογή Plugit για τους λόγους που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 8 των παρόντων Όρων. Εάν συντρέξει μία εκ των προαναφερόμενων περιπτώσεων του άρθρου 8 των παρόντων όρων η ΙΞΙΩΝ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να σας ενημερώσει εκ των προτέρων ή εντός ευλόγου χρόνου. Κατ’ εξαίρεση, εάν η πρόσβασή σας στην Υπηρεσία ηλεκτροκίνησης Plugit ή/και στην Εφαρμογή Plugit διακοπεί εξαιτίας υπαίτιας πράξης ή παράλειψής σας, θα δεσμεύεστε από τις υποχρεώσεις σας που αναλαμβάνετε με τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Έκαστο Σημείο επαναφόρτισης και Υποδομή επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ προορίζεται για τη επαναφόρτιση αποκλειστικά Ηλεκτρικών oχημάτων συμβατών με τη μέθοδο φόρτισης 3 (Mode 3 AC Charging) ή τη μέθοδο φόρτισης 4 (Mode 4 DC Charging). Ο Τελικός Χρήστης έκαστου Σημείου επαναφόρτισης και Υποδομής επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ οφείλει να τηρεί τις παρακάτω οδηγίες ασφαλούς φόρτισης του Ηλεκτρικού του οχήματος σε κάθε Συνεδρία επαναφόρτισης και ειδικότερα:
– Δεν επιτρέπεται η χρήση Σημείου επαναφόρτισης ή Υποδομής επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών ή η παραμονή ανηλίκων σε Σημεία επαναφόρτισης ή Υποδομές επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ χωρίς επίβλεψη τον γονέων ή κηδεμόνων τους.
– Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης Συνεδρίας επαναφόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος δεν επιτρέπεται να προβαίνετε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, πλην της επαναφόρτισης του Ηλεκτρικού οχήματός σας.
– Πριν την έναρξη της Συνεδρίας επαναφόρτισης, είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις οδηγίες που είναι αναρτημένες επί εκάστου Σημείου επαναφόρτισης και να ακολουθήσετε κατά σειρά ένα – ένα τα βήματα. Συστήνεται να έχετε εξοικειωθεί με τις οδηγίες χρήσης του Ηλεκτρικού σας οχήματος πριν από την έναρξη της Συνεδρίας επαναφόρτισης.
– Η χρήση και λειτουργία κάθε Σημείου επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτό βρίσκεται σε άψογη κατάσταση και εφόσον η Εφαρμογή Plugit το αναφέρει ως διαθέσιμο προς χρήση/Λειτουργικό Σημείο επαναφόρτισης.
– Αν κατά την άφιξή σας σε ένα Σημείο επαναφόρτισης διαπιστώσετε φθορά ή ζημία του φορτιστή ή των συναφών εγκαταστάσεων μην προβείτε σε επαναφόρτιση του Ηλεκτρικού οχήματός σας. Απομακρυνθείτε από το Σημείο επαναφόρτισης και επικοινωνήστε άμεσα με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΙΞΙΩΝ στο τηλέφωνο +30 216 004 3700 κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 π.μ. έως 05:00 μ.μ., είτε εγγράφως με την αποστολή email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@ixion.gr.
– Απαγορεύεται ρητά η σύνδεση στο φορτιστή ηλεκτρικών ή άλλων συσκευών ή εργαλείων οποιασδήποτε άλλης φύσεως. Δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνει κάποια άλλη συσκευή μεταξύ του καλωδίου που συνδέει το Ηλεκτρικό όχημά σας με το φορτιστή.
– Να χρησιμοποιείτε το καλώδιο του κατασκευαστή του Ηλεκτρικού οχήματος ή άλλου προμηθευτή κατάλληλου τύπου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του Ηλεκτρικού σας οχήματος, με πιστοποίηση CE. Σε αντίθετη περίπτωση, ουδεμία ευθύνη φέρει η ΙΞΙΩΝ για όποια βλάβη τυχόν προκληθεί.
– Πριν την έναρξη της Συνεδρίας επαναφόρτισης να ελέγχετε διεξοδικά το καλώδιο φόρτισης για τυχόν βλάβες ή φθορές. Η επιφάνεια επαφής του καλωδίου δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με πηγές θερμότητας, εύφλεκτα υλικά ή νερό.
– Στο καλώδιο φόρτισης δεν πρέπει να συνδέεται κανένα καλώδιο επέκτασης.
– Η αποσύνδεση του καλωδίου φόρτισης γίνεται πάντα από τη λαβή του συνδέσμου του καλωδίου φόρτισης. Μην τραβήξετε το ίδιο το καλώδιο φόρτισης.
– Να χειρίζεστε το καλώδιο φόρτισης με προσοχή και μην αγγίζετε το καλώδιο ή το φορτιστή με βρεγμένα χέρια.
– Μην επιχειρήσετε να αγγίξετε με τα δάχτυλα σας ή με οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο την εσοχή του φορτιστή.
– Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αντικείμενα ή άλλα εργαλεία για να αφαιρέσετε το καλώδιο φόρτισης.
– Απαγορεύεται η χρήση ελαττωματικών, φθαρμένων ή βρώμικων ρευματοδοτών, βυσμάτων ή ακροδεκτών φόρτισης.
– Μην επιχειρήσετε να εκκινήσετε τον κινητήρα του Ηλεκτρικού οχήματος όταν είναι συνδεδεμένο με το φορτιστή.
– Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το καλώδιο φόρτισης πριν κινήσετε το Ηλεκτρικό όχημά σας.
– Μετά τον τερματισμό μιας Συνεδρίας επαναφόρτισης απομακρύνετε το Ηλεκτρικό όχημά σας από το Σημείο επαναφόρτισης και μην σταθμεύετε αναιτιολόγητα στη θέση φόρτισης. Το Σημείο επαναφόρτισης θα πρέπει να παραμείνει ελεύθερο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον επόμενο οδηγό Ηλεκτρικού οχήματος.
– Κατά την άφιξη, παραμονή και αποχώρησή σας από Σημείο επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ οφείλετε να επιδεικνύετε την δέουσα προσοχή προκειμένου να μην προκληθεί οποιαδήποτε ζημία στον φορτιστή εξαιτίας των οδηγικών σας χειρισμών και της οδηγικής σας συμπεριφοράς εν γένει.
– Σε κάθε Σημείο επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ που χρησιμοποιεί τη μέθοδο φόρτισης 3 (Mode 3 AC Charging) δεν υπάρχει αυτόνομος διακόπτης ρεύματος προσβάσιμος από τον Τελικό Xρήστη. Το ρόλο της εγκατάστασης διακοπής ρεύματος επιτελεί ο διακόπτης γραμμής του καλωδίου τροφοδοσίας.
– Σε κάθε Σημείο επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ που χρησιμοποιεί τη μέθοδο φόρτισης 4 (Mode 4 DC Charging) υπάρχει διακόπτης επείγουσας διακοπής της διαδικασίας φόρτισης (emergency STOP). Επιπλέον, δεν υπάρχει αυτόνομος διακόπτης ρεύματος προσβάσιμος από τον Τελικό Χρήστη. Το ρόλο της εγκατάστασης διακοπής ρεύματος επιτελεί ο διακόπτης γραμμής του καλωδίου τροφοδοσίας.
– Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αυθαίρετη παρέμβαση, μετατροπή, τροποποίηση ή προσπάθεια επισκευής των Σημείου επαναφόρτισης ή των Υποσταθμών επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ, πέραν του εξουσιοδοτημένου και ειδικά καταρτισμένου συνεργείου της ΙΞΙΩΝ.
– Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση οδηγιών, σημάνσεων ασφαλείας, τεχνικών χαρακτηριστικών κλπ. από τα Σημεία επαναφόρτισης ή/και τις Υποδομές επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ.
– Μην καθαρίζετε το φορτιστή ή/και την Υποδομή επαναφόρτισης και μη χρησιμοποιείτε στο χώρο δυνατά διαλυτικά, καθαριστικά ή οποιαδήποτε άλλης φύσεως εύφλεκτα υλικά, ψεκαζόμενο νερό (λάστιχο κήπου, πιεστικό νερού κ.λπ.) ή νερό με πολύ μεγάλη πίεση.
Ενδεικτικές Οδηγίες Ασφαλούς Φόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος μέσω της Εφαρμογής Plugit.
Έναρξη φόρτισης:
1. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στο Ηλεκτρικό όχημά σας.
2. Ανοίξτε το mobile app Plugit στην κινητή σας ηλεκτρονική συσκευή.
3. Επιλέξτε τον φορτιστή της επιλογής σας από την Εφαρμογή Plugit ή σκανάρετε το QR Code που βρίσκεται επάνω στον φορτιστή, προς επαλήθευση του Σημείου επαναφόρτισης.
4. Επιλέξτε την πρίζα που έχετε συνδέσει, στην οποία συνοπτικά περιγράφονται οι τύποι των χρεώσεων που εφαρμόζονται και το ύψος αυτών.
5. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα, όπου συνοψίζονται οι χρεώσεις και εφόσον συμφωνείτε, προχωρήστε στην πληρωμή της Συνεδρίας επαναφόρτισης.
6. Η ενδεικτική λυχνία LED αλλάζει χρώματα σύμφωνα με τις οδηγίες φόρτισης που βρίσκονται αναρτημένες σε ειδικό αυτοκόλλητο στην πρόσοψη του φορτιστή, επαληθεύοντας αφενός ότι επιτρέπεται η επαναφόρτιση και αφετέρου ότι η επαναφόρτιση είναι σε εξέλιξη.
7. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στο Σημείο επαναφόρτισης.

Διακοπή φόρτισης:
1. Επιλέγετε μέσω της Εφαρμογής Plugit όποια ώρα θελήσετε τον τερματισμό της Συνεδρίας επαναφόρτισης.
2. Η ενδεικτική λυχνία LED αλλάζει χρώμα σύμφωνα με τις οδηγίες φόρτισης που βρίσκονται αναρτημένες σε ειδικό αυτοκόλλητο στην πρόσοψη του φορτιστή.
3. Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από το Ηλεκτρικό όχημά σας.
4. Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από το Σημείο επαναφόρτισης.

Terms & Conditions for the Provision of the eMobility Service Plugit

Version: March 2023

1. PROLOGUE
1.1. With this document, as well as any other document explicitly mentioned herein, the Terms & Conditions for the provision of the eMobility Service Plugit (henceforth the “Terms”) are defined, also including the terms of access and use by the End User per case of any applications, software, websites, products and services made available as part of the provision of the eMobility Service Plugit (henceforth the “Services”). These Terms are made available in the App Plugit and the Company’s official Website.
1.2. Please read carefully these Terms and use the eMobility Service Plugit only as long as you agree with the content of these Terms. It is explicitly clarified that, by making use of the eMobility Service Plugit, you agree with and commit to these Terms, you state that you have attained the age of 18 years and that you have the legal capacity to sign contracts and to accept these Terms. The present Terms constitute the Contract of Use for the eMobility Service Plugit that you sign with IXION S.M.S.A. by your use of the eMobility Service Plugit, and they cover both the existing as well as any of your future contractual obligations.
1.3. IXION S.M.S.M.S.A. may modify these Terms, with the respective modifications applicable as of the date of their publication on the App Plugit App and/or the Website ixion.gr/ilektrokinisi. For this reason, it is recommended to check regularly these Terms, because by continuing to use the eMobility Service Plugit after the execution of any modification of these Terms, you accept these changes and are bound by them.
1.4. The eMobility Service Plugit is provided by the Societe Anonyme with the name “IXION ENERGEIAKI SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME” and the distinctive title “IXION S.M.S.A.”, with headquarters at 16, Amaroussiou-Chalandriou Ave., 15125, Maroussi, Attica, with VAT No. 800980128 and G.E.MI. (General Commercial Register No.) 146200601000, as legally represented.

2. DEFINITIONS
2.1. “Contract of Use for the eMobility Service Plugit” or “Contract” or “Terms”: The present Terms & Conditions for the provision of the eMobility Service Plugit, which you accept so that we can provide you with the eMobility Service Plugit by using the App Plugit, as well as any other document explicitly mentioned therein, also including the terms of access and use by the End User, per case, of any applications, software, websites, products and services made available as part of the provision of the eMobility Service Plugit,
2.2. “IXION S.M.S.A.” or “IXION”: The Societe Anonyme with the name “IXION ENERGEIAKI SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME” and the distinctive title “IXIONS.M.S.A.”, with headquarters at 16, Amaroussiou-Chalandriou Ave., 15125, Maroussi, Attica, which is a contracting Part of this Contract of Use for the eMobility Service Plugit as the Provider of the eMobility Service Plugit.
2.3. “End User” or “Client”: The individual or legal entity who signs this Contract of Use for the eMobility Service Plugit as the User of the eMobility Service Plugit, in order to recharge their Electric Vehicle for a price through the use of the App Plugit.
2.4. “Party” or “Parties”: The End User and IXION S.M.S.A., individually or together respectively.
2.5. “Electric Vehicle”: Each motor vehicle equipped with a motor transmission system, which includes at least one non-peripheral, external, auxiliary, electrical machine as an energy converter with an electrically recharged energy storage system, which can be recharged externally, pursuant to the provisions of Law 4710/2020.
2.6. “Recharging Point” or “Electric Vehicle Charger” or “Charger”: Interface with the capacity to charge at least one Electric Vehicle at a time, pursuant to the provisions of Law 4710/2020.
2.7. “Regular Power Recharging Point”: Electric Vehicle Recharging Point, with Electrical Power up to 22 kW. This does not include the Recharging Points with Electrical Power up to 3.7 kW that are installed in private residences or whose main purpose is not to charge an Electric Vehicle, and which are not publicly accessible, pursuant to the provisions of Law 4710/2020.
2.8. “High Power Recharging Point”: A Recharging Point that allows to transfer electricity to an Electric Vehicle with Electrical Power over 22 kW, pursuant to the provisions of Law 4710/2020.
2.9. “Network” or “IXION Network”: The total IXION S.M.S.A.’s Recharging Points/Chargers of Electric Vehicles, where the End User/Client can recharge their Electric Vehicles by using the eMobility Service Plugit.
2.10. “Recharging Infrastructure”: The total electrical equipment, capable of charging an Electric Vehicles’ battery, including the hardware and software, name, signs, logos and distinctive attributes of IXION S.M.S.A. and the total supporting equipment and structures including, without limitation, floor coatings and protective items for piles.
2.11. “App Plugit”: The software App that is provided by IXION S.M.S.A. and consists of the software application “mobile App Plugit”, compatible with at least iOS 12.1 and Android 6.0 software, by which the End User, Registered or not, obtains access and makes use of the eMobility Service Plugit, by installing the mobile App Plugit on any of their mobile electronic devices.
The App Plugit, in its total, is compatible with any mobile electronic device (mobile phone or tablet), which however must have access to the Internet. The End User may use and create a personal Registered User Account, both on the mobile App Plugit, in order to make use of the eMobility Service Plugit.
2.12. “Account”: The part of the App Plugit exclusively intended for the Registered Users of the eMobility Service Plugit. Once an End User creates an Account: (a) they become a Registered User of the App Plugit, so that it is possible to identify their information both when entering the App Plugit, as well as during a Recharging Session, (b) they may pay for each Recharging Session by selecting the time of their stay at the Recharging Point and/or the anticipated charging energy, and (c) they may control and manage both their monetary balance, as well as the history of their Recharging Sessions and payments, as well as any other information related to the execution of each Recharging Session.
2.13. “Registered User”: The End User, who makes use of the eMobility Service Plugit by creating and using an Account on the App.
2.14. “Non-Registered User”: The End User, who makes use of the eMobility Service Plugit by using the App Plugit, without creating an Account on the App Plugit and without the ability to perform Charging sessions.
2.15. “Software”: All data legible by people or a computer or other data legible by a machine, technical specifications, logic, logic diagrams, flow charts, orthographic representations, algorithms, modules, subroutines, file structures, coding sheets, codification, source code or objective code, lists, test data, test routines, diagnostic programs or other hardware, which refers to or includes a part of the App Plugit and which is necessary for the proper and effective operation of the App Plugit.
2.16. “Recharging Session”: The service provided by IXION S.M.S.A. to the End User during the time when the End User’s Electric Vehicle is recharged at one of the Recharging Points of IXION’s network, by using the App Plugit; this service includes loggin in to the App Plugit, the recharging of the Electric Vehicle, the charging and payment of the Recharging Session, as well as the procedure for starting and completing the recharging of the Electric Vehicle.
2.17. “eMobility Service Plugit”: The total services provided by IXION S.M.S.A. to the End Users through the latter’s use of the App Plugit; these services provide the End Users with the possibility: (a) to identify the geographical location of all Recharging Points at IXION’s Network , their availability in real time, the type and number of the connections and plugs available, their charging method and installed power, their working hours, as well as the amount of the charge resulting from their use, (b) to obtain access to the Operational Recharging Points of IXION’s Network, in order to carry out one or more Recharging Sessions, (c) to start and finish a Recharging Session, (d) to pay for each completed Recharging Session and (e) to create a personal Registered User Account on the App Plugit, through which they can monitor the historical data for Recharging Sessions, energy, payments and tax documents.
2.18. “Client’s Charge”: The applicable per case charging price for the Client per Recharging Point of IXION’s Network, in order to carry out a Recharging Session as part of using the eMobility Service Plugit.
2.19. “Website ixion.gr”: The official Website https://www.ixion.gr/ of IXION S.M.S.A., through which all the necessary information, data and news are provided to the existing or potential Clients/End Users regarding the eMobility Service Plugit and the Recharging Points of IXION’s Network.
2.20. “Distribution Network Operator”: The Societe Anonyme with the name “Hellenic Electricity Distribution Network Operator S.M.S.A.” and the distinctive title “HEDNO S.A.”, to whom the management of the Hellenic electricity distribution network is awarded.
2.21. “Force Majeure” or “Force Majeure Event”: Each event that does not depend on IXION S.M.S.A.’s will and sphere of influence, and which cannot be prevented by diligence and prudence measures, such as, indicatively and not restrictively, earthquake, fire, flood, war, epidemic, strike, etc. IXION S.M.S.A. is not responsible for the non-fulfilment of its obligations that result from the Contract for the Use of the eMobility Service Plugit for as long as the Force Majeure Event, per case, lasts.
2.22. “Operational Recharging Point”: A Recharging Point on IXION’s Network, shown on the database of the App Plugit, the operation of which can be activated.
2.23. “Non-Operational Recharging Point”: A Recharging Point on IXION’s Network, shown on the database of the App Plugit, the operation of which cannot be activated for whatever reason.

3. CONTRACT SCOPE
With the Contract for the Use of the eMobility Service Plugit and pursuant to the provisions of the present Terms, IXION S.M.S.A.:
(a) grants you permission to use the App Plugit (mobile App Plugit and/or web link Plugit), which is restricted to the Greek Territory, is non-exclusive, personal, non-transferrable, without the possibility for further sub-concession, and it is subject to the restrictions imposed by the company manufacturing the software of the App Plugit (mobile App Plugit and web link Plugit) and to the restrictions of Annex Α’ in these Terms. Detailed instructions for the due installation, use and operation of the App Plugit are contained in Annex Α’ of these Terms, which constitutes an integral part thereof, and
(b) provides you with the right to use each Recharging Point of IXION’s Network in order to carry out Recharging Sessions for your Electric Vehicle for a price, subject to the Instructions for the Safe Recharging of Electric Vehicle contained in Annex Β’ of these Terms, which constitutes an integral part thereof.

4. CONTRACT DURATION
4.1. For the Registered Users who have created a personal Account on the App Plugit, the Contract duration is indefinite and starts as of the date on which you receive an email confirming the creation of the Account on the App Plugit, with which you become a Registered User of the App Plugit and the eMobility Service Plugit in general.
4.2. For Non-Registered Users, the Contract duration starts as of the date on which you receive an email confirming the creation of the Account on the App Plugit, with which you will later become a Registered User of the App Plugit and the eMobility Service Plugit in general, so that you can begin your first charging session.

5. RIGHT OF WITHDRAWAL
5.3. The Registered User, who becomes a Party to this Contract as the consumer may, within fourteen (14) calendar days as of the date of becoming a Registered User of the App Plugit, pursuant to term 4.1 of this document, withdraw from the Contract, with the obligation to submit the relevant document (EIXION WITHDRAWAL FORM) to IXION within the aforementioned deadline to the Company’s mail inbox support@ixion.gr.
5.4. It is clarified that in case, within the above deadline for withdrawal and before your withdrawal within the deadline, you carry out any Recharging Session(s), you explicitly accept that you will undertake the respective charge for the Recharging Session carried out per case before your withdrawal, which will be mandatorily removed from your Account, and it will not be returned to you if you withdraw within the deadline, since the Recharging Session per case will have taken place and, as a result, the respective service will have been fully provided.

6. TERMS FOR THE RECHARGING OF ELECTRIC VEHICLE
6.1. The Recharging Point and Recharging Infrastructure, per case, of IXION’s Network are exclusively intended to recharge Electric Vehicles. Consequently, it is forbidden to connect any other type of devices (indicatively and not restrictively, electric bicycles or scooters, electric tools, etc.) at a Recharging Point of IXION’s Network. It is also strictly forbidden to use the eMobility Service Plugit, in general, in ways and for purposes that are not part of the use for which it is intended.
6.2. Before starting each Recharging Session, you must have read and fully understood the Instructions for the Safe Recharging of Electric Vehicle, attached as Annex Β’ to these Terms and constituting an integral part thereof.
Do not attempt in any case to start a Recharging Session, if you observe any wear either at the Recharging Point per case or at the recharging cable. In this case, you should:
-Immediately move away from the Recharging Point.
-Immediately report the incident to IXION’s Customer Service Department, either by calling +30 216 004 3700 on business days from 09:00 am to 05:00 pm, or in writing by sending an email to support@ixion.gr. During the use of the Recharging Points and the Recharging Infrastructures of IXION’s Network, you must comply with these Terms, the Instructions for the Safe Recharging of Electric Vehicle contained in Annex Β’ of these Terms and, in general, with the applicable requirements regarding the recharging process of an Electric Vehicle. In any case, the above use by you must be due and appropriate, so that you do not cause any disturbance and/or material damage and/or wear to the Recharging Infrastructure, the Recharging Point or its nearby facilities.
6.3. IXION, subject to the provisions of article 8 below, will make every possible effort to ensure that the Recharging Points of IXION’s Network are always in operation, namely without operation interruptions and/or breakdowns, and that that they are accessible and available for the recharging of an Electric Vehicle. Any information on Operational or Non-Operational Recharging Points of IXION’s Network will be provided through the Plugit App.
6.4. IXION may, at any time, permanently or temporarily interrupt the operation of one or more Recharging Points, making every possible effort to immediately update the Plugit App accordingly.

7. PAYMENT – INVOICING
7.1. The installation and use of the App Plugit is free of charge. Consequently, you will only be charged as long as you carry out a Recharging Session, according to the applicable per case charging price for the Client per Recharging Point of IXION’s Network, in order to carry out a Recharging Session as part of using the eMobility Service Plugit (henceforth “Client’s Charge”).
7.2. The use of the eMobility Service Plugit by the Client takes place for a price. The Client’s invoicing for a Recharging Session at the Recharging Points of IXION’s Network takes place depending on the energy consumed by the Client’s Electric Vehicle during its recharging, measured in kilowatt per hour (kWh) or depending on the time it remains connected at the Recharging Point, measured in Euros (€) per hour (h), and/or charge per Recharging Session, or/and charging per idle period of the charging point in Euros (€) per minute (min) in case that the vehicle remains connected to the plug after the end of the Charging Session and after the defined duration of free remain in the Charging Point after the end of the Charging Session expressed in minutes (min), which will be displayed in the Plugit App before the Charging Session begins.
7.3. The Client’s Charge can vary per Recharging Point of IXION’s Network. The actual Client’s Charge per Recharging Point of IXION’s Network is posted and defined specifically on the App Plugit, once the End User selects the specific per case Recharging Point of IXION’s Network where they wish to carry out a Recharging Session and it includes, indicatively and not restrictively, the price for the energy drawn, the corresponding VAT, any other taxes and duties.
7.4. In case the applicable per case Client’s Charges are modified, you will be informed of the corresponding modifications through the App Plugit (mobile App Plugit or web link Plugit) and pursuant to section 1.3 of these Terms.
7.5. Payments and the relevant invoicing are carried out through our authorised partners on the App Plugit and pursuant to section 11 of these Terms.
7.6. For the Client to carry out each payment and a Recharging Session as part of providing the eMobility Service Plugit, you must enter on the App Plugit, during the Payment stage (which follows the summary of charges), in the option Pay with Card, the data of your bank card (MasterCard, American Express, Visa, Union Pay) or your digital wallets Google Pay or Apple Pay, your e-mail, so that the payment can then be approved by the monetary institution that has issued your bank card or through your aforementioned digital wallets with the respective charge.
7.7. Alternatively, the Users of the App Plugit may, by selecting the field Menu/My Balance on the App Plugit, enter monetary amounts of their choice on their digital wallet “Wallet”, using their active bank card (MasterCard, American Express, Visa, Union Pay) or their digital wallets Google Pay or Apple Pay, receiving afterwards the relevant document (proof of Payment) in electronic form on the e-mail address declared during Sign-Up to the Plugit App. Then, in order to make each payment and carry out a Recharging Session as part of providing the eMobility Service Plugit and following the Registered User’s choice, the respective amount charged for the Recharging Session is subtracted from the total amount contained in their digital wallet “Wallet” and afterwards the tax document is issued (Receipt or invoice), which is sent to the e-mail address that re Registered User decalred during the Sign-Up to the Plugit App.

8. RIGHT TO INTERRUPT THE PROVISION OF THE EMOBILITY SERVICE Plugit
8.1. IXION may temporarily interrupt your access to the eMobility Service Plugit for reasons of maintenance and/or update of the eMobility Service Plugit.
8.2. IXION may directly interrupt the access and use of the App Plugit for reasons of its compliance with any court or administrative decision or in case it is imposed by the applicable per case legislation or if the App Plugit is used illegally or in violation of these Terms.
8.3. In addition, the eMobility Service Plugit may be interrupted by the Distribution Network Operator, in order to preserve the correct and due operation and management of the electricity network.
8.4. In case one of the above cases occurs, IXION will make every possible effort to update you accordingly either beforehand or within a reasonable period of time.
8.5. IXION bears no responsibility whatsoever if your access to the App Plugit and/or the use of the eMobility Service Plugit in general is not feasible due to a liable act or omission on your part and, in this case, you are still committed by the obligations that you undertake pursuant to these Terms.
8.6. IXION bears no responsibility whatsoever if your access to the App Plugit and/or the use of the eMobility Service Plugit in general is not feasible for reasons beyond IXION’s control or due to force majeure (indicatively and not restrictively, problems or technical malfunctions with networks or lines, on-line computer systems, servers or providers, computer accessories, software, failure to send or receive data due to the lack of available space or due to technical problems or bottlenecks on the telephone network or the Internet or on any website or due to a combination of these events, interruption of the connection with the Internet, as well as attack by computer virus, malicious or illegal actions or interventions by third parties, deceitful action or due to the abuse of the App Plugit in violation of the Terms).

9. CONTRACT TERMINATION
The Registered User may, at any time and without cause, terminate the Contract with a relevant written notification to IXION. In this case and as of the date on which IXION becomes aware of the above written Contract termination:
– your Bill will be deactivated,
– your access to the Recharging Sessions and Infrastructures of IXION’s Network as a Registered User with this specific Account will stop henceforth,
– any debt resulting from your Account will become due and called in, and
– any existing monetary balance in your digital wallet “Wallet” will only be returned to you after you submit a request for the return of the above monetary balance to IXION’s Customer Service Department by e-mail in writing to the Company’s e-mail address support@ixion.gr. Subject to the provisions of the above paragraph, the above monetary balance will be returned to you at the latest within one (1) month as of the date on which the request for return is submitted to IXION’s Customer Service Department. The final credit amount will be obtained after deducting the transaction costs of the payment institution.
For Non-Registered Users, the Contract has a definite duration and is terminated ipso jure (automatically) conversion to a Registered User.

10. RESPONSIBILITY
10.1. Given that the eMobility Service Plugit is provided pursuant to this Contract, IXION is responsible for all its statements, obligations and commitments, which are included in this Contract and you, respectively, as the End User/Client, are responsible for all the statements, obligations and commitments that you undertake with this Contract and the use of the App Plugit and the eMobility Service Plugit in general.
10.2. A precondition for the operation of the Recharging Points is the correct operation of the necessary telecommunication infrastructures and networks such as, indicatively, the mobile telephony connections and other Internet connections at the Recharging Point per case, as well as the correct operation of the infrastructures and networks for electricity transport and distribution at the Recharging Point per case. IXION bears no responsibility whatsoever for any failure or delay in the access and use of the Recharging Points or the App Plugit by the End User/Client due to malfunctions, interruptions, errors or damage in the smooth operation of the telecommunication network/infrastructures of the Recharging Points and/or the network/infrastructure for electricity transport and distribution at the Recharging Points or for any other cause, which is beyond its reasonable control.
10.3. IXION bears no responsibility whatsoever for any damage, breakdown or delay that you may suffer in case your Electric Vehicle cannot be recharged or fully recharged or recharged in a safe way due to a defect in your Electric Vehicle and/or the auxiliary equipment you are using for its recharging (indicatively, the recharging cable of your Electric Vehicle) or for any other cause for which IXION is not explicitly responsible pursuant to the provisions of this Contract.
10.4. IXION is not obliged to fulfill any of its obligations and is not responsible for restoring any damage you may suffer in case of a force majeure or any event in general that is not due to an action or omission on its part for which it is explicitly responsible pursuant to the provisions of this Contract.
10.5. As the User of the Recharging Points and Infrastructures of IXION’s Network, you are solely responsible for any damage or breakdown that may occur at a Recharging Point or Infrastructure of IXION’s Network during their use as a result of an action or omission on your part or in violation of the Instructions for the Safe Recharging of Electric Vehicle contained in Annex Β’ of these Terms; in this case, you will be compensate IXION and any third parties for any potential damage they may suffer because of aforementioned cause.
10.6. As the End User (Registered or Non-Registered), you are solely responsible for each transaction that you carry out through the App Plugit and for the correct use of the App Plugit pursuant to its Terms of Due Installation, Use and Operation, contained in Annex Α’ of this document. In any case, it is clarified that the Company is not the Owner of the App Plugit, but it is the exclusive beneficiary of its commercial use. Consequently, IXION will make every possible effort for your uninterrupted use of the App Plugit, but it bears no responsibility whatsoever for any inherent attribute, malfunction or real defect of the App Plugit.

11. PERSONAL DATA PROTECTION
As part of the eMobility Service Plugit through the use of the App Plugit, IXION S.M.S.A. processes your personal data and information, which you provide to IXION S.M.S.A., as their Controller.
Detailed information on the Personal Data Protection Policy applied by IXION S.M.S.A. and your rights are available on the website https://www.ixion.gr

12. INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY
All rights of industrial and intellectual property (copyright), trade signs and, in general, signs (e.g., logo) and distinctive attributes, provided by and related to the overall content, material and information of the App Plugit, the Website ixion.gr and the eMobility Service Plugit in general, constitute the exclusive property of IXION S.M.S.A. or third parties, who grant their license of use to IXION S.M.S.A. You are allowed to use the above content, material and information only to the extent that it is explicitly approved and provided by IXION S.M.S.A. or its licensed users.

13. E-CRIME AND RESPONSIBILITY
13.1. You are strictly forbidden from the unsuitable use of the App Plugit and/or the Website ixion.gr that will result in the transfer, to your knowledge, of Trojan horses, worms and other malware or any other malicious or technologically harmful hardware. Furthermore, you are strictly forbidden from attempting the unauthorised use of the App Plugit, the Website ixion.gr and their server, or any other server, computer and database connected to the App Plugit and/or the Website ixion.gr. With this document, you undertake the obligation not to attack the App Plugit and/or the Website ixion.gr through denial-of-service attack or through distributed denial of service attack.
13.2. The violation of the above section 13.1 may constitute a criminal offense pursuant to the applicable legislation. IXION will file a complaint for any relevant violation to the competent prosecution authorities, with which IXION will cooperate in order to provide all the necessary data for identifying the e-criminal’s identity, and it will immediately withdraw the e-criminals’ right to access and use the App and/or the Website ixion.gr/ilektrokinisi/ respectively. IXION is not responsible for any technological breakdown, loss or damage that may be caused by a denial of service attack, viruses or other malware or technologically harmful hardware, which can attach your computer, your mobile electronic device, their accessories, data or any other material thereof due to the use of the App Plugit and/or the Website ixion.gr/ilektrokinisi/ or the download/upload of material contained therein or similar material from another website to which the App Plugit or the Website ixion.gr refers to.
13.3. The App Plugit and the Website ixion.gr may contain links to other web pages and sources provided by third parties. These links are exclusively provided for information purposes, while IXION in no way has any control on the content of these web pages or sources. For this reason, IXION is not responsible for any potential loss or damage that may be caused by the use of these links.

14. NOTIFICATIONS – COMMUNICATION
14.1. IXION may contact you as part of the purposes for the provision of the eMobility Service Plugit by e-mail, Viber, phone, post, social media or the App Plugit or the Website ixion.gr. IXION’s notifications are considered to be received by you as soon as they are posted on the App Plugit or the Website ixion.gr or IXION’s official page on social media or within twenty-four (24) hours after the successful delivery of an e-mail or message through Viber or social media or within three (3) calendar days as of the date of delivery of any letter.
14.2. IXION has a complaint service made available to the End Users, Registered or not. Complaints to IXION may be filed in writing:
(a) at IXION’s headquarters and all IXION Shops,
(b) by e-mail, using the special form posted on IXION S.M.S.A.’s official website, www.IXION.gr,
(c) by Fax, to the respective numbers written on IXION’s forms and on its official website,
(d) by telephone, at IXION S.M.S.A.’s Customer Service No. (2130883000).
IXION is committed to making every possible effort in order to provide a documented response for the complaints and any other requests by the End Users, Registered or not, within a reasonable time from the delivery of each complaint/request.
Except for the complaints mentioned in the above par. 14.2., any other statement, announcement, request or notification by you to IXION related to this Contract will be submitted in writing either at the address of IXION’s headquarters, or by e-mail at support@ixion.gr.

15. APPICABLE LAW – JURISDICTION
The use of the App Plugit and the eMobility Service Plugit in general, as well as these Terms and Contract of Use for the eMobility Service Plugit, are subject to the Greek Law. The Parties must make every possible effort for the friendly settlement of any dispute or disagreement that may occur in terms of the interpretation, validity or compliance with the Terms of the Contract for the Use of the eMobility Service Plugit. For any disagreement between the Parties, the Client who is a Party of this Contract as the consumer may resort to the Hellenic Consumers’ Ombudsman, or to any other competent body, as foreseen by the applicable legislation, which acts as an extrajudicial body for the consensual settlement of consumer differences.
It is explicitly clarified that the courts of Athens are exclusively authorized to settle the differences between the Parties that result from this Contract and/or the Use of the eMobility Service App Plugit.

16. OTHER TERMS
16.1. These Terms constitute the total agreement between the Parties as regards the Contract Scope and they substitute every respective previous written or oral agreement, understanding or arrangement between them.
16.2. Any invalidity of any of the Terms does not cause the invalidity of the total Terms, and the Contract for the Use of the eMobility Service Plugit is still binding for the Parties in terms of its valid part.
16.3. The Parties acknowledge that in order to sign the Contract for the Use of the eMobility Service Plugit, none of the Parties was based on any statement, commitment or promise by the other Party.
16.4. You are forbidden from transferring, in part or in full, any of your rights or obligations that result from the Contract for the Use of the eMobility Service Plugit without IXION’s previous written approval. IXION retains the right to transfer, at any time, in part or in full, any of its rights or obligations resulting from the Contract for the Use of the eMobility Service Plugit.
16.5. The non-exercise by IXION of any if its rights resulting from the Terms and this Contract does not constitute its waive from this right. Any waive on IXION’s part from its rights resulting from these Terms is not considered valid, unless it is made explicitly and in writing.
16.6. IXION retains the right to modify these Terms and this Contract at any time and, in any case, if there is a special and important reason such as, indicatively and not restrictively, in case of an amendment of the applicable legislation, IXION’s compliance with a judicial or administrative decision, a change in the pricing policy of IXION’s suppliers, etc.

ANNEX Α’ – TERMS FOR THE DUE INSTALLATION, USE AND OPERATION OF THE APP Plugit
IXION grants you permission to use the App so that:
You can locate the geographical location of all the Recharging Points of IXION’s Network, their availability in real time, the type and number of the connections and plugs available, their charging method and installed power, their working hours, as well as the amount of the charge resulting from their use,
You can have access to the Operational Recharging Points of IXION’s Network, in order to carry out one or more Recharging Sessions,
You can reserve for a specific time frame the Charging Point.
You can start and finish a Recharging Session,
You can pay for each completed Recharging Session,
You can create a personal Registered User Account through which you can monitor the historical data for Recharging Sessions, energy, payments and tax documents.
The mobile app Plugit is made available for free through the digital App stores (App Store, Play Store). You can find the latest available version of the mobile App Plugit on the Website ixion.gr or through the App Store or Play Store. You install the mobile App Plugit on any electronic device connected to the Internet (compatible at least with software iOS 12.1 or Android 6.0), thus accepting these Terms.
You may use and create a personal Registered User Account, both on the mobile App Plugit, in order to make use of the eMobility Service Plugit.
For Registered Users
Follow IXION’s instructions and you register your data on the platform of the mobile App Plugit [individual’s full name, legal entity’s official name, headquarters address and professional activity, e-mail, VAT No., Tax Office, residence address, charging and billing address, mobile phone number, user name and password for connecting to the Account].
Then, you receive an e-mail from IXION on the e-mail address that you have stated during your registration on the mobile App Plugit or the web link Plugit, with which: (a) it is confirmed that your data have been successfully registered, and (b) you become a Registered User of the eMobility Service Plugit.
Through your Personal Account, henceforth: (a) your data identification is carried out when you enter the mobile App Plugit or the web link Plugit and during each Recharging Session, (b) you will be able to start or interrupt at any time a Recharging Session, (c) you will be able to choose a payment method (directly by bank card or through your digital wallets Google Pay or Apple Pay or by using the balance of your digital wallet “Wallet”) each time you carry out a Recharging Session, (d) you will be able to control and/or manage all the information resulting from the use of a Recharging Point (recharging duration, energy drawn, charge, etc.) and you will be able to have access to the historical data for consumptions, charges, payments and tax documents.
Consequently, each time you want to carry out a Recharging Session, you will be connected to your Account on the App Plugit, then you will locate a convenient Operational Recharging Point through the mobile App Plugit or by scanning the QR Code located on a special sticker on the charger’s facade and you will be informed of the charges that you will have to pay while carrying out a Recharging Session at this Recharging Point of IXION’s Network.
Then, the payment of each Recharging Session will take place through your Account, according to the payment method that you select each time (directly by bank card or through your digital wallets Google Pay or Apple Pay or by using the balance of your digital wallet “Wallet”).
In case a specific amount of energy has been selected for charging and the actual energy transferred to the charger of your Electric Vehicle exceeds the one selected beforehand, then the resulting debit balance will be charged to the next Recharging Session.
Then, you will carry out the Recharging Session in accordance with the procedure described in Annex Β’ of these Terms.
After completing each Recharging Session, you will receive the respective legal receipt for the payment that you made, on the e-mail that you have registered on your Account.
For Non-Registered Users
You will reach the Operational Recharging Point that you have selected as a Visitor (Guest Mode) either through the mobile App Plugit or by scanning the QR Code located on a special sticker on the charger’s façade and you will be informed of the charges that you will have to pay while carrying out a Recharging Session at this Recharging Point of IXION’s Network.
For conducting one or more Recharging Sessions, the Registration process to the Plugit App is necessary as well as creation of Registered User Account for use of the Plugit eMobility service, by following the relevant procedure described above.
The Terms and Conditions of Use of the Plugit Application are posted on the Plugit App and on the ixion.gr Web Site. By using the Plugit App you must, upon entering it, read and understand its Terms of Use before proceeding.
The Plugit Application indicates in a clear and detailed way, all the steps to be followed as well as the data to be registered for its correct use.
You have the possibility either to accept or to reject the access of the App Plugit to your location. If you accept it, the access of the App Plugit to your location, by transferring geolocation data, will contribute to the optimum operation of the App Plugit for you, since you will be able to be aware at any time of the nearest available Recharging Point for your Electric Vehicle. The option to allow the App Plugit to have access to your location is not related to the use of the App Plugit from you, given that you will be able to make use of the App Plugit, regardless of whether you have accepted or not the access of the App Plugit to your location.
During the use of the App Plugit, you undertake the obligation:
1. Not to proceed to false or malicious statements.
2. To provide IXION with true and accurate data and to update them immediately whenever there is any change in their content.
3. To strictly comply with the Instructions for the Safe Recharging of Electric Vehicle, as these are listed in Annex Β’ of these Terms, and to ensure that the devices you use (including your Electric Vehicle) possess all the necessary technical specifications for the due use of the eMobility Service Plugit and for the safe execution of each Recharging Session.
4. To comply with these Terms and the applicable legislation per case, and to immediately inform IXION in case you identify any defect or mistake during the use of each Recharging Point of IXION’s Network.
5. To inform IXION in any expedient means, in case you become aware of any unsuitable use, illegal storage, processing or utilization of the App Plugit and/or the eMobility Service Plugit in general.
IXION may temporarily interrupt your access to the eMobility Service Plugit and/or the App Plugit for the reasons described in detail in section 8 of these Terms. If one of the cases listed in section 8 above occurs, IXION will make every possible effort to inform you beforehand or within a reasonable period of time. By exception, if your access to the eMobility Service Plugit and/or the App Plugit is interrupted due to a liable act or omission on your part, you will be committed by the obligations that you undertake with the applicable Terms per case.

ANNEX Β’ – INSTRUCTIONS FOR THE SAFE RECHARGING OF ELECTRIC VEHICLE
Each Recharging Point and Infrastructure of IXION’s Network is intended exclusively for the recharging of Electric Vehicles that are compatible with charging method 3 (Mode 3 AC Charging) or charging method 4 (Mode 4 DC Charging). The End User of each Recharging Point and Infrastructure of IXION’s Network must comply with the following Instructions for the Safe Recharging of their Electric Vehicle in each Recharging Session; specifically:
– The use of a Recharging Point or Infrastructure of IXION’s Network is forbidden for minors under eighteen (18) years old at Recharging Points or Infrastructures of IXION’s Network without supervision by their parents or guardians.
– While carrying out a Recharging Session of an Electric Vehicle, you are not allowed to proceed to any other action, except the recharging of your Electric Vehicle.
– Before starting the Recharging Session, you must read the instructions posted on each Recharging Point and follow the steps one by one. We recommend that you become familiar with the Instructions of Use for your Electric Vehicle before starting the Recharging Session.
– The use and operation of each Recharging Point of IXION’s Network is only allowed as long as this is in an excellent condition and the App Plugit lists it as an available for use/Operational Recharging Point.
– If, when you arrive at a Recharging Point, you identify some wear or damage of the charger or relevant installations, do not proceed to the recharging of your Electric Vehicle. Move away from the Recharging Point and immediately contact IXION’s Customer Service Department, either by calling +30 216 004 3700 on business days from 09:00 am to 05:00 pm, or in writing by sending an email to support@ixion.gr.
– It is explicitly forbidden to connect electrical or other devices or tools of any kind to the charger. It is forbidden to interpose some other device between the cable connecting you Electric Vehicle and the charger.
– Use the cable provided by the manufacturer of your Electric Vehicle or another suitable supplier in accordance with the specifications provided by the manufacturer of your Electric Vehicle, with CE certification. Otherwise, IXION bears no responsibility whatsoever for any damage that may occur.
– Before starting the Recharging Session, diligently check the charging cable for any wear or damage. The contact surface of the cable must not get in contact with heat sources, flammable materials or water.
– No extension cable must be connected to the charging cable.
– Always disconnect the charging cable by pulling on its connector handle. Do not pull the charging cable itself.
– Handle the charging cable with care and do not touch the cable or charger with wet hands.
– Do not attempt to touch the charger’ cavity with your fingers or any other object.
– Do not attempt to use objects or other tools in order to remove the charging cable.
– It is forbidden to use defective, worn or dirty sockets, plugs or charging terminals.
– Do not attempt to start the engine of the Electric Vehicle when it is connected to the charger.
– Make sure that you have removed the charging cable before you start your Electric Vehicle.
– After completing a Recharging Session, remove your Electric Vehicle from the Recharging Session and do not park at the charging space without due cause. The Recharging Point must remain free, so that it can be used by the next Electric Vehicle driver.
– During your arrival at, stay in and departure from the Recharging Point of IXION’s Network, you must pay due attention to avoid causing any damage on the charger because of your driving manoeuvres and your driving behaviour in general.
– At each Recharging Point of IXION’s Network that uses charging method 3 (Mode 3 AC Charging), there is no autonomous power switch accessible by the End User. The line switch of the charging cable functions as the power interruption installation.
– At each Recharging Point of IXION’s Network that uses charging method 4 (Mode 4 DC Charging), there is a switch for the emergency stop of the charging procedure (emergency STOP). Moreover, there is no autonomous power switch accessible by the End User. The line switch of the charging cable functions as the power interruption installation.
– No arbitrary intervention, transformation, modification or attempt to repair the Recharging Points or Substations of IXION’s Network, except by the authorised and especially trained IXION crew.
– It is not allowed to remove instructions, safety signs, technical characteristics, etc. from the Recharging Points and/or Infrastructures of IXION’s Network.
– Do not clean the charger and/or the Recharging Infrastructure, and do not use strong solvents, detergents or flammable materials of any other nature, spraying water (garden hose, pressure washer, etc.) or very high-pressure water in the area.
Indicative Instructions for the Safe Recharging of Electric Vehicle through the App Plugit.
Charge Start:
1. Connect the charging cable to your Electric Vehicle.
2. Open the mobile App Plugit on your mobile electronic device.
3. Select the charger of your choice from the App Plugit or scan the QR Code located on the charger, in order to verify the Recharging Point.
4. Select the plug that you have connected, where billing method and the prices are shortly displayed.
5. Proceed to the next step, where the charges are summarized and, as long as you agree, proceed to the payment of the Recharging Session.
6. The LED indicator light changes colours according to the charging instructions listed on a special sticker on the charger’s facade, verifying, on the one hand, that recharging is allowed and, on the other, that recharging is in progress.
7. Connect the charging cable to the Recharging Point.
Charge Interruption:
1. Select, through the App Plugit when you wish to finish the Recharging Session.
2. The LED indicator light changes colours according to the charging instructions listed on a special sticker on the charger’s facade.
3. Disconnect the charging cable from your Electric Vehicle.
4. Disconnect the charging cable from the Recharging Point.